Vlada ne može da naplati garanciju za petrovački “AS”, Rusi tvrde da Vlada hoće da im preotme hotel

Ru­ska Sber­ban­ka od­bi­la je da is­pla­ti ga­ran­ci­ju od tri mi­li­o­na eura za ho­tel As Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma zbog sank­ci­ja ko­je je Cr­na Go­ra uve­la Ru­si­ji, ka­zao je pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Ne­ge turs, vla­sni­ka ho­te­la u Pe­ra­zić do­lu, De­jan Gar­da­še­vić. Ga­ran­ci­ja od tri mi­li­o­na bi­la je uslov za pot­pi­si­va­nje anek­sa ugo­vo­ra za ho­tel As sa Ne­ga tursom i Mon­te­nom in­vest u 2014. go­di­ni, a zbog ta­kvog po­stu­pa­nja Sber­ban­ke Ne­ga turs je u Ru­si­ji pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu.

– Pri­je pot­pi­si­va­nja anek­sa re­kli su nam da je ga­ran­ci­ja uslov za nje­go­vo pot­pi­si­va­nje. Pred­lo­ži­li smo tri ban­ke za ga­ran­ci­ju, sa ko­ji­ma mi po­slu­je­mo, oni su tra­ži­li Sber­ban­ku. Po­sla­li smo Mi­ni­star­stvu tu­ri­zma draft ver­zi­ju ga­ran­ci­je, za­tim i pra­vu ver­zi­ju ka­ko bi je pro­vje­ri­li. Mje­sec da­na su je dr­ža­li kod se­be, pro­vje­ri­li i re­kli da je va­lid­na te da mo­že­mo da do­đe­mo da pot­pi­še­mo aneks – re­kao je Gar­da­še­vić na ju­če­ra­šnjoj pres kon­fe­ren­ci­ji.

On je ka­zao da su im iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma u ja­nu­a­ru po­sla­li do­pis da po­kre­ću pro­ce­du­ru za ras­kid ugo­vo­ra, dok su se 24. ja­nu­a­ra sa­sta­li sa nji­ma i ka­za­li da ima­ju pro­ble­ma sa na­pla­tom ga­ran­ci­je.

– Ne bje­ži­mo od ga­ran­ci­je i oba­ve­za po osno­vu ugo­vo­ra. Za­to smo i ta­da po­nu­di­li Vla­di da pla­ti­mo tri mi­li­o­na, jer je ga­ran­ci­ja sa­mo za­u­sta­vlje­na, od­no­sno ban­ka je od­bi­la da je is­pla­ti. Dru­ga op­ci­ja je bi­la da nam Vla­da vra­ti 70 od­sto ulo­že­nih sred­sta­va shod­no ugo­vo­ru, što je oko 28 mi­li­o­na, pa da od tog iz­no­sa odu­zme tri mi­li­o­na i na­pla­ti gran­ci­ju, dok je tre­ća op­ci­ja da Vla­da upi­še ga­ran­ci­ju od tri mi­li­o­na kao op­te­re­će­nje na imo­vi­ni ho­te­la As, či­ji smo mi vla­sni­ci – re­kao je Gar­da­še­vić.

Na nji­hov pred­log, ka­ko je is­ta­kao, iz Vla­de su od­go­vo­ri­li kri­vič­nom pri­ja­vom pro­tiv od­go­vor­nih li­ca iz fir­mi Ne­ga turs i Mon­te­na in­vest.

Osnov­ni ku­po­pro­daj­ni ugo­vor su pot­pi­sa­li 2002. go­di­ne, dok su aneks pot­pi­sa­li u fe­bru­a­ru 2014. go­di­ne. Ra­do­ve na ho­te­lu su, ka­ko je pre­ci­zi­rao Gar­da­še­vić, iz­vo­di­li to­kom 2014. go­di­ne, a ta­da su ču­li da Vla­da ho­će sa nji­ma da ras­ki­ne ugo­vor. Ta­da su, ka­ko je ka­zao, pre­sta­li sa ra­do­vi­ma i kra­jem 2015. go­di­ne Vla­da je od­lu­či­la da po­kre­ne pro­ce­du­ru ras­ki­da ugo­vo­ra.

– Do­sad smo nu­di­li da u pro­je­kat ri­zor­ta Adri­ja­tik star (AS) uđu če­ti­ri part­ne­ra. Pri­je ras­ki­da ugo­vo­ra Vla­du su kon­tak­ti­ra­li IFC, član Svjet­ske ban­ke, i Grik ho­tel. Iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma im je re­če­no da sa­če­ka­ju ras­kid ugo­vo­ra sa Gar­da­še­vi­ći­ma, te da ne ula­ze u po­sao sa na­ma. To mi je pre­nio Vla­di­mir Gli­go­rov, ko­ji se ras­pi­ti­vao za ho­tel As u ime IFC-a, a ko­ji je moj ro­đak – re­kao je Gar­da­še­vić.

Član od­bo­ra di­rek­to­ra Mon­te­ne in­vest, fir­me ko­ja je osni­vač Ne­ge turs, Vla­di­slav Po­po­vić je ka­zao da su sprem­ni da pre­pu­ste ho­tel part­ne­ru, te da na kra­ju ka­da se ri­zort za­vr­ši po­di­je­le ak­ci­je u dru­štvu shod­no ulo­že­nom nov­cu.

– Part­ne­ra mo­že i Vla­da da od­re­di. Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv ni da to bu­de Stra­teks, ko­ji ima tre­ći­nu ak­ci­ja Bu­dvan­ske ri­vi­je­re. Za za­vr­še­tak pro­jek­ta je po­treb­no oko 40 mi­li­o­na i otvo­re­ni smo za sa­rad­nju – re­kao je Po­po­vić.

On je is­ta­kao da je pred­stav­nik Mi­ni­star­stva tu­ri­zma po na­lo­gu mi­ni­stra Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća tri pu­ta u bu­dvan­skom ka­ta­stru po­ku­šao na osno­vu jed­no­stra­ne od­lu­ke o ras­ki­du ugo­vo­ra da upi­še ho­tel As, či­ji je vla­snik Ne­ga turs, na Bu­dvan­sku ri­vi­je­ru. Na­veo je da je to uči­nje­no i zbog Stra­tek­sa, ko­jeg Gvo­zde­no­vić hva­li na sva usta, a ko­ji ima 30 od­sto ak­ci­ja Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, sa na­mje­rom da po­sta­ne ve­ćin­ski vla­snik.

Stu­di­je stra­nih in­sti­tu­ci­ja su, ka­ko je na­veo, po­ka­za­le da su u ho­tel ulo­ži­li 45 mi­li­o­na eura, dok su dvi­je vla­di­ne ko­mi­si­je utvr­di­le da je ulo­že­no 43,5 mi­li­o­na.

– Na kra­ju će ne­ko dru­gi uze­ti ho­tel, na­ma će se iz bu­dže­ta is­pla­ti­ti 25 mi­li­o­na, a sve će pla­ti­ti gra­đa­ni – re­kao je Po­po­vić.

Pri­su­stvo­va­će sa­slu­ša­nju Gvo­zde­no­vi­ća

Od­bor za eko­no­mi­ju će u če­tvr­tak gla­sa­ti o ini­ci­ja­ti­vi SDP-a za kon­trol­nim sa­slu­ša­njem mi­ni­stra Gvo­zde­no­vi­ća u ve­zi sa ga­ran­ci­jom za ho­tel As. Pred­stav­ni­ci Ne­ge turs i Mon­te­ne in­vest su ka­za­li da će ra­do pri­su­stvo­va­ti sjed­ni­ci Od­bo­ra za eko­no­mi­ju uko­li­ko se iz­gla­sa od­lu­ka o kon­trol­nom sa­slu­ša­nju.

dan.co.me

Check Also

Još jedan dan bez trgovine na berzi

Ovu sedmicu na Montenegroberzi obilježio je neznatan pad oba indeksa, kao i 30 odsto manji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *