Montenegroerlajnz u minusu 10,2 miliona

Na­ci­o­nal­ni avio-pre­vo­znik Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) za­vr­šio je pro­šlu go­di­nu sa re­kord­nim gu­bit­kom od 10,2 mi­li­o­na eura, sa­zna­je „Dan”. Ti­me je uku­pan gu­bi­tak kom­pa­ni­je na dan 31. de­cem­bar pro­šle go­di­ne iz­no­sio 60 mi­li­o­na eura.

Gu­bi­tak u 2015. go­di­ni ve­ći je za 700 hi­lja­da u od­no­su na 2014. go­di­nu, ka­da je mi­nus za 12 mje­se­ci iz­no­sio de­vet i po mi­li­o­na, što je do sa­da bio re­kord­no loš re­zul­tat.

Iz MA, na či­jem če­lu je Da­li­bor­ka Pe­jo­vić od po­lo­vi­ne 2013. go­di­ne, „Da­nu” su ka­za­li da će od­bor di­rek­to­ra usvo­ji­ti fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za 2015. go­di­nu na­kon do­bi­ja­nja iz­vje­šta­ja re­vi­zo­ra. La­ni su fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj sa iz­vje­šta­jem re­vi­zo­ra ob­ja­vi­li u de­cem­bru. Na pi­ta­nje da li je kom­pa­ni­ja u pro­šloj go­di­ni po­slo­va­la sa mi­nu­som i ko­li­ko je on iz­no­sio, ni­je­smo do­bi­li od­go­vor.

– Od­go­vo­ri na ta pi­ta­nja i Va­ma, kao i ukup­noj jav­no­sti, do­stup­ni su na saj­tu Po­re­ske upra­ve – ka­za­li su iz MA.

Na saj­tu Po­re­ske upra­ve smo po­ku­ša­li da na­đe­mo iz­vje­štaj, ali bez­u­spje­šno, pa smo za­mo­li­li da nam iz MA po­ša­lju link sa iz­vje­šta­jem. To ni­je­su ura­di­li.

Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, iz­vje­šta­ji o po­slo­va­nju kom­pa­ni­ja se ne ob­ja­vlju­ju na saj­tu Po­re­ske upra­ve, već Ko­mi­si­je za har­ti­je od vri­jed­no­sti i Mon­te­ne­gro­ber­ze. Do ju­če ni na saj­tu KHOV-a ni Mon­te­ne­gro­ber­ze ni­je­su ob­ja­vlje­ni iz­vje­šta­ji MA.

Iz kom­pa­ni­je su sa­op­šti­li da je od­bor di­rek­to­ra ob­no­vio man­dat Pe­jo­vi­će­voj na mje­stu pred­sjed­ni­ka od­bo­ra. Od nje­nog do­la­ska kom­pa­ni­ja je imala pre­ko 20 mi­li­o­na mi­nu­sa.
Po­red nje u od­bo­ru di­rek­to­ra ove go­di­ne će bi­ti če­ti­ri no­va čla­na. U pi­ta­nju su čla­no­vi DPS-a i SD-a, par­ti­je na či­jem če­lu je mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja Ivan Bra­jo­vić. No­vi čla­no­vi MA od sko­ro su Mi­lan Avra­mo­vić, Nu­sret Ećo, Mi­o­drag Ko­lje­vić i Ivo Đo­ko­vić.

Sko­ro sto­po­stot­ni vla­snik MA je dr­ža­va ko­ja go­di­na­ma una­zad po­ma­že pred­u­ze­će sa vi­še­mi­li­on­skim iz­no­si­ma.

Ove go­di­ne su kon­ver­to­va­li 2,1 mi­li­on du­ga MA u ak­ci­je, a Bra­jo­vić je po­ku­šao da pro­vu­če pred­log o pre­u­zi­ma­nju du­ga pre­ma BNDES ban­ci, da se u 46 ra­ta pla­ti 11 mi­li­o­na po­re­skog du­ga, te da se da mi­li­on eura ga­ran­ci­ja za pla­ća­nje avio-go­ri­va Ju­go­pe­tro­lu.

Check Also

Unija poslodavaca formirala Odbor za digitalnu transformaciju

U skladu sa odlukom Upravnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), formiran je Odbor UPCG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *