“Bjelasica Rada” i dalje ne radi

Rad­ni­ci bje­lo­polj­ske fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de AD „Bje­la­si­ca Ra­da“, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Euro­fond, i da­lje če­ka­ju da ih po­zo­vu na po­sao.

Ka­ko za DAN ka­že pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Mi­raš Jok­si­mo­vić, dio fa­bri­ke se tre­nut­no re­konstru­i­še zbog če­ga su rad­ni­ci upu­će­ni ku­ća­ma.

– Is­po­sta­vi­lo se da glav­na ma­ši­na za pa­ko­va­nje mi­ne­ral­ne vo­de, ko­ja je ina­če ita­li­jan­ske pro­iz­vod­nje, ne ra­di. Bi­li smo pri­nu­đe­ni da se vra­ti­mo ku­ća­ma i če­ka­mo po­nov­ni po­ziv na po­sao – kazao je Jok­si­mo­vić.

On je do­dao da su u me­đu­vre­me­nu do­bi­li još dvi­je za­o­sta­le pla­te, što zna­či da sa­da če­ka­ju sa­mo ja­nu­ar­sku.  Me­đu­tim, ka­ko ka­že Jok­si­mo­vić, rad­ni­ci su i da­lje ogor­če­ni zbog ne­u­pla­ći­va­nja do­pri­n­sa.

– Za­to smo pre­sa­vi­li ta­bak i če­ka­mo da pre­ko nad­le­žnog su­da do­bi­je­mo ono što je na­še – na­gla­sio je Jok­si­mo­vić.

Ne­dav­no su rad­ni­ci odr­ža­li zbor i oci­je­ni­li da je si­tu­a­ci­ja u pred­u­ze­ću kraj­nje alar­man­ta. Jok­si­mo­vić je sa­op­štio da je na zbo­ru ana­li­zi­ra­na si­tu­a­ci­ja u fa­bri­ci, te da su do­ni­je­li ne­ko­li­ko ključ­nih od­lu­ka.

– Upu­ćen je za­htjev me­nadž­men­tu da se iz­mi­re dvi­je, od­no­sno tri za­o­sta­le za­ra­de, kao i da se rad­ni­ci­ma po­ve­že rad­ni staž od 2009. go­di­ne do da­nas. U slu­ča­ju ne­u­pla­će­nih do­pri­no­sa na za­ra­de, mo­ra­mo se svi obra­ti­ti nad­le­žnom su­du – ka­zao je Jok­si­mo­vić.

U upra­vi fa­bri­ke ka­žu da pre­du­z­i­ma­ju sve neo­p­hod­ne mje­re ka­ko bi se u naj­br­žem mo­gu­ćem ro­ku po­če­lo sa ra­dom.

dan.co.me

Check Also

Turska lira potonula, berza obustavila trgovinu

Da nevolja nikad ne dolazi sama, ponovno je potvrdio potres u Turskoj koji je u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.