Idete na odmor, osigurajte imovinu

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Ovo je mini vodič koji vam može pomoći prilikom izbora pravog osiguranja.

Opštqa pravila osiguranja imovine:
– to je, po pravilu, dobrovoljno osiguranje,
– suma osiguranja mora biti realno utvrđena,
– iznos naknade iz ugovora o osiguranju ne može biti veći od stvarne štete,
– iznos naknade ne može biti veći od naznačenog iznosa na polisi (suma osiguranja) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa,
– pravo iz ugovora o osiguranju može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo interes da se šteta ne dogodi.

Šta može biti predmet osiguranja: 
– građevinski objekat u vlasništvu osiguranika (porodična kuća, stan, pomoćni objekti, ekonomski objekti, vikend-kuća, kao i podne i zidne obloge, stakla na vratima i prozorima, ugrađene instalacije, kotlovi i kaljeve peći, bojleri i sanitarni uređaji u tim objektima),
– objekti u izgradnji i objekti i oprema u montaži (sav materijal, oprema i svi radovi objekta u izgradnji i mašine, uređaji i instalacije koje se montiraju),
– stvari domaćinstva, novac i dragocjenosti, umjetnički predmeti i sl.,
– imovina pravnih lica i preduzetnika (objekti, postrojenja, oprema, zalihe i novac).

Od kojih rizika se možete osigurati: 
Najčešće su pokriveni rizici od požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave ili bujice, izlivanja iz vodovodnih ili kanalizacionih cijevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, javnih manifestacija i demonstracija.
Društva za osiguranje nude različite kombinacije i nivoe pokrića po navedenim rizicima.
Na domaćem tržištu, u okviru osiguranja imovine, među stanovništvom najviše je zastupljeno kombinovano osiguranje stvari domaćinstva. Tim osiguranjem se obezbjeđuje naknada po osnovu štete nastale usljed uništenja ili oštećenja stana, kao i pokretnih stvari i dragocjenosti (npr. umjetničke slike, novac i sl.) koje se nalaze u stanu, odnosno kući.

Da biste ostvarili pravo na nadoknadu po osnovu ugovora potrebno je : 
– da se šteta desila u periodu za koji imate pokriće po konkretnoj polisi,
– da prijavite štetu društvu za osiguranje što prije, a najkasnije u roku predviđenom uslovima osiguranja,
– da preduzmete mjere da ograničite štetne posljedice (otklonite i smanjite štetu),
– da obavijestite nadležni organ (policiju, vatrogasce itd.) o nastanku osiguranog slučaja,
– da pružite dokaz o pretrpljenoj šteti,
– da se prema osiguranoj imovini ponašate pažljivo.
Razmotrite koliku premiju osiguranja plaćate, koji rizici su obuhvaćeni i koliku će vam naknadu za eventualno nastalu štetu isplatiti društvo za osiguranje.

Društvo za osiguranje ima obavezu:
– da izvrši uviđaj i procjenu štete po vašem pozivu,
– da obračuna štetu i isplati naknadu iz ugovora o osiguranju u roku predviđenom uslovima osiguranja ili zakonom, a najkasnije u roku od 14 dana.

Informišite se kada vaša polisa počinje da važi!

Kamatica

Check Also

Bitcoin preko 40.000 dolara

Nakon prekjučerašnjeg blagog pada vrijednosti, tržište kriptovaluta je jutros u zelenom i bilježi blagi rast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *