Ilustracija

Srbija: Banke će morati da daju objašnjenje za svaki dinar

Od 1. oktobra svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava. Uz to, ako banka planira da poskupi neku uslugu, o tome će klijenta morati da obavijesti pismenim putem bar dva mjeseca ranije.

Ovo su samo neke od izmjena koje će se direktno odnositi na građane – klijente banaka kada narednog mjeseca počne primjena Zakona o platnim uslugama.

Građane proteklih dana zbunjuju obavještenja koja im preporučenim pismima, SMS porukama ili mejlovima šalju banke – o predstojećem početku primjene ovog zakona. Obavještenja su gotovo u slovo ista u svim bankama: pozivaju se klijenti da se na vrijeme upoznaju sa novim “opštim uslovima poslovanja”.

– U skladu sa novim zakonom, banke su u obavezi da najmanje jednom mjesečno dostave klijentu izvod o izvršenim transakcijama po platnim računima – rečeno je beogradskim “Novostima” u Unikredit banci.

– Novim propisom stvoreni su uslovi za još efikasniji platni promet. Pored toga, Zakon obezbjeđuje i veću transparentnost, jer na primjer, sve naknade koje se klijentu naplaćuju moraju biti pojedinačno predstavljene na izvodu po računu. Izmjene koje donosi novi zakon neće uticati na povećanje troškova održavanja tekućih i štednih računa koje klijenti imaju kod banaka.

U Rajfajzen banci objašnjavaju da su Opštim uslovima poslovanja obuhvaćene informacije vezane za otvaranje i gašenje računa, platne transakcije, način njihovog izvršenja, kao i druge informacije vezane za ugovorni odnos.

– Tarifnik sadrži visinu naknada za sve pojedinačne transakcije, odnosno usluge koje banka pruža klijentu – ističu u ovoj banci.

– Ako banka u narednom periodu bude mijenjala visinu naknada, u obavezi je da dva mjeseca prije primjene istih o tome obavijesti korisnika platnih usluga. A ako klijent ne želi da prihvati nove opšte uslove poslovanja, može jednostrano da raskine ugovor u roku od tri mjeseca od dana primjene ovog zakona.

Novim zakonom o platnim uslugama predviđen je, praktično, viši nivo zaštite građana u vezi sa platnim uslugama koje koriste.

– Ovo se prije svega odnosi na detaljnije informacije koje su banke i drugi pružaoci platnih usluga dužni da pruže građanima u vezi sa platnim uslugama koje koriste – rečeno je “Novostima” u NBS.

Tako, u primerenom roku prije zaključenja okvirnog ugovora, banka je dužna da građaninu dostavi detaljne informacije o samoj banci, uslovima za korišćenje platnih usluga (vrsta i opis osnovnih karakteristika platne usluge koja se pruža, forma i način davanja i povlačenja saglasnosti za izvršenje platne transakcije…). Takođe, da obavijesti klijenta o naknadama (vrsti i visini svih naknada koje banka naplaćuje, a ako ih naplaćuje zbirno – svaku stavku će morati pojedinačno da objasni). Klijent će znati sve o kamatnim stopama i kursu po kom se vrši zamjena valuta, o zaštiti platne kartice i uslovima za njenu blokadu, ali i na koji način može da se izmijeni ili prekine ugovor.

Besplatan raskid ugovora

– Građanin ima pravo da u bilo kom trenutku raskine okvirni ugovor sa bankom bez otkaznog roka, osim ako je okvirnim ugovorom utvrđen otkazni rok, koji ne može biti duži od mjesec dana – ističu u NBS.

– Ako građanin raskine ugovor, dužan je da plati naknadu samo za platne usluge pružene do dana tog raskida, a ako je takva naknada plaćena unaprijed, banka je dužna da korisniku platnih usluga vrati srazmjerni dio plaćene naknade. Banka ne može korisniku platnih usluga da naplati naknadu za raskid okvirnih ugovora.

Poslovne vesti

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.