Fond za zaštitu depozita negoduje: Oporezivanje ugrožava zaštitu štednih uloga

Izmjene i dopune zakona kojimje predviđeno da Fond za zaštitu depozita plaća porez na dobit, a kojije parlament usvojio u petak, u kolizijije sa leks specijalis Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Uz to, plaćanje poreza na dobit po osnovu premija za osiguranje depozita bi ugrozilo osnovnu funkciju Fonda – kazali su Pobjedi iz ovog fonda koji još nije dobio zvaničnu verziju zakona.

Izmjene kojima je, između ostalog, predviđeno da Fond plaća porez na dobit po stopi od devet odsto je predložio poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović. Prema njegovoj računici, Fond bi godišnje za ovaj porez plaćao oko 900 hiljada eura.

Izvršni direktor Fonda Predrag Marković podsjeća da je Fond oslobođen plaćanja poreza i taksa prilikom obavljanja poslova zaštite depozita, što je u skladu sa zakonima kojima se uređuje poreski sistem.

– Treba imati u vidu da su članom 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica određena izuzeća. Prema tom članu porez na dobit ne plaćaju: državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, javni fondovi, javne ustanove, turističke organizacije, sportski klubovi, sportska društva i savezi, vjerske zajednice, umjetnička udruženja, političke stranke, komore, sindikati i nevladine organizacije, ako su u skladu sa posebnim zakonom osnovane za obavljanje nedobitne djelatnosti. Izuzetno, ako lica iz stava 1 ovog člana obavljaju dobitnu djelatnost, ta lica su obveznici poreza na dobit za tu djelatnost, kaže Marković citirajući zakon.

Iz navedenog je, kaže on, jasno da Fond ni u kom slučaju ne može biti obveznik plaćanja poreza na dobit.

– Izmjene i dopune Zakona o zaštiti depozita ne mogu se tumačiti na način da se Fondu nameće obaveza plaćanja poreza na dobit po osnovu obavljanja osnovne djelatnosti, kaže Marković.

On takođe upozorava da bi plaćanje poreza na dobit po osnovu premija za osiguranje ugrozilo akumulaciju.

– Plaćanje poreza na dobit po osnovu premija za osiguranje depozita je u potpunosti neracionalno i ugrožava akumulaciju sredstava za intervenciju kod rješavanja „zaštićenog slučaja”, odnosno umanjuje iznos sredstava sa kojima Fond raspolaže, a namijenjana su za ispalatu garantovanih depozita, objašnjava Marković.

U zemljama u okruženju, a koliko nam je poznato, kaže direktor, ni u zemljama EU fondovi za zaštitu depozita nijesu obveznici plaćanja poreza na dobit.

Obratiće se parlamentu

Marković kaže da će Fond uskoro od Skupštine tražiti tumačenje zakona.

– Fond će se, nakon objavljivanja izmjena i dopuna Zakona o zaštiti depozita, obratiti Skupštini za dobijanje autentičnog tumačenja tih izmjena i dopuna. Cilj je da se utvrdi da li su sada Zakon o zaštiti depozita i Zakon o porezu na dobit pravnih lica u koliziji, kaže on.

POBJEDA

Check Also

Povoljniji prevoz za građane upućene na liječenje van Crne Gore

Fond za zdravstveno osiguranje i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro potpisali su Protokol o saradnji kojim …

Leave a Reply

Your email address will not be published.