U 2014. zaključeno hiljadu lizing ugovora, vrijednosti 15 miliona eura – 16 odsto manje nego u 2013.

Trend pada poslovne aktivnosti na tržištu lizinga u Crnoj Gori, u smislu smanjenja plasmana, kao i vrijednosti ugovorenih lizing poslova, nastavljen je i u 2014. godini,  navela je samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija, Slađana Pavlović u novom Biltenu tog Vladinog resora, koji možete pogledati OVDJE.

Na tržištu lizinga je zadržana opreznost u odobravanju novih plasmana, usljed problema nelikvidnosti privrednih subjekata na tržištu, te su pružaoci lizinga podržavali samo klijente sa dokazanim bonitetom, što je rezultiralo smanjenjem broja novih plasmana.

Struktura plasmana

Tokom 2014. godine, na tržištu lizinga, zaključeno je ukupno 1.084 novih ugovora ukupne vrijednosti od 15,044,692.5 eura, čime je prosječna vrijednost jednog ugovora 13,878.87 eura.

Sa druge strane, na dan 31. decembar 2014. godine, ukupan broj aktivnih ugovora bio je 5.096, čija je vrijednost 116,327,355.03 eura, odnosno prosječna vrijednost po aktivnom ugovoru iznosi 22,827.19 eura.

Primaoci lizinga

U periodu od 2011. do kraja 2014. godine evidentan je pad broja novozaključenih ugovora. Na dan 31.12.2014. godine, u odnosu na 31.12.2011. godine, taj broj je smanjen za 34.3%, dok je u poređenju poslednje dvije godine (2013-2014) zabilježeno smanjenje od 11%.

Vrijednost zaključenih ugovora na kraju 2014. godine od 15 miliona eura, predstavlja smanjenje za oko 16% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

U strukturi korisnika lizinga, najveće učešće imaju pravna lica (65.5%), čime je značajno promijenjena struktura u odnosu na 2010. i 2011. godinu, kada je većina ugovora sklopljeno sa fizičkim licima. U smislu vrijednosti istih ugovora, oko 71,9% ukupne vrijednosti sklopljenih ugovora u 2014. godini, čine ugovori sklopljeni sa pravnim licima.

Dakle, primjetno je da je politika lizing kuća bila usmjerena diverzifikaciji rizika i osiguranju optimalne strukture klijenata, što je nastavak poslovanja od ranijih godina.

Bilans stanja

Ukupna aktiva četiri lizing kuće na dan 31. decembar 2014. godine, iznosila je 88,210,466 eura i bila je manja za 24,6% u odnosu na 31. decembar 2013. godine. Međutim, uporedni podaci aktive sa tržišta lizinga nijesu relevantni, imajući u vidu da se značajan dio bilansne sume agregatnog bilansa tržišta vodi u okviru finansijskih izvještaja pružaoca lizing usluga sa najve- ćim tržišnim učešćem, Hipo Alpe Adria Banke, koja ispred Hipo Alpe Adria grupe zaključuje nove lizing plasmane.

U strukturi ukupne aktive, veći udio odnosio se na stalnu imovinu (54.4%), dok je obrtna imovina učestvovala sa oko 45.6%.

Evidentno je da su dugoročni finansijski plasmani sa 31,159,602.34 eura (65%) najznačajnija stavka stalne imovine, a potom slijede nekretnine, postrojenja i oprema sa 16,725,109.09 eura (35%).

U okviru obrtnih sredstava, kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina dominiraju sa oko 86%, dok ostatak čine zalihe.

U strukturi pasive četiri lizing kuće na dan 31. decembar 2013. godine, najveći udio odnosio se na kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze sa 63,292,311.79 eura, dok su dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze sa 54,145,849.72 eura. U odnosu na podatke na dan 30. septembar 2014. godine, kapital je zabilježio pad od 35.7%, dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze za 13.8%, a kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze za 0.6%.

Bilans uspjeha

Na dan 31. decembar 2014. godine četiri lizing kuće su ostvarile ukupan poslovni prihod od 10,946,609.20 eura, od čega su prihoda od prodaje činili 88.6%, a ostatak ostali poslovni prihodi. Sa druge strane, u istom period, ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 26,787,570.16 eura, od čega je 70.8% bilo ostalih poslovnih rashoda, a 21% se knjižilo na stavci „nabavna vrijednost prodate robe“. Stoga je poslovni rezultat bio negativan, odnosno na nivou 4 lizing kuće iskazan je gubitak koji je iznosio 15,840,960.96 eura. Ipak, dvije lizing kuće su poslovale uspješno i na kraju četvrtog kvartala 2014. godine, imale pozitivan poslovni rezultat.

U istom periodu, sumarno, četiri učesnika na tržištu lizinga su iskazala i negativan finansijski rezultat u ukupnom iznosu od 639.353,21 eura, kao i negativan rezultat iz ostalih aktivnosti (-2.271.413,82).

Lizing kuće su na dan 31. decembar 2014. godine, iskazale -18.814.918,96 eura neto rezultata, odnosno gubitka na tržištu. U okviru ukupnog gubitka na tržištu, preko 90% (17,104,733.00) učešće je jedne lizing kuće. Pozitivan neto rezultat, na kraju posmatranog perioda 2014. godine, izrazile su dvije od četiri lizing kuće. Poređenja radi, na isti dan 2013. godine, na tržištu lizinga iskazan je ukupan neto rezultat – gubitak od 2.429.561,28 eura.

Istovremeno, potrebno je ukazati da, u ukupnom rezultatu bilansa uspjeha, koji daje prihode i rashode lizing kuća, nedostaje dio podataka koji se obračuvaju kroz bilanse banke koja se bavi lizing poslovima, imajući u vidu da Hipo Alpe Adria banka u okviru svog portfolia pruža lizing usluge.

 

Ovdje možete pogledati/preuzeti Bilten XXXIV Ministarstva finansija.

 

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.