Revizor ustanovio lažno prikazivanje u Montenegro airlinesu: Bivša uprava sakrila gubitak od 16 miliona

Nacionalni avioprevoznik kompanija Montenegroerlajnz u izvještaju o poslovanju iz 2012. godine pokušala je da sakrije gubitak od 16,07 miliona eura, za tu i prethodne dvije godine. U tom periodu na čelu kompanije, kao predsjednik odbora direktora bio je Zoran Đurišić, koji je punih 19 godina bio na tom mjestu, sve do juna 2013. godine kada je na njegovo mjesto došla Daliborka Pejović, piše DAN.

U izvještaju o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2012. koji je radilo društvo za reviziju finansijskih iskaza Eurovev navedeno je daje gubitak na kraju 2012. iznosio 19,2 miliona eura, a taj izvještaj objavljen je na sajtu Komisije od hartije od vrijednosti. Eurorev je radio sve izvještaje od 2009. do 2012. godine, a revizorske izvještaje potpisao je revizor Sava Obradović.

Međutim, nakon promjene uprave u toj kompaniji angažovana je druga revizorska kuća MV konsalt, koja je utvrdila da je gubitak zaključno sa 2012. bio 35,3 miliona eura, odnosno 16,07 miliona eura više u odnosu na prethodni izvještaj.

Ukupan gubitak Montenegroerlajnza u 2013. iznosio je 40,5 miliona eura, a korekcija gubitka prikazana je u revizorskom izvještaju u ukupnom iznosu od 16,74 miliona eura, od čega se na gubitak odnosi 16,07, a korigovan je i minus od 674 hiljada eura na stavci rezerve, koje su za taj iznos umanjene sa 2,068 miliona na 1,394 miliona eura. Gubitak koji je ta kompanija napravila u 2013. godini iznosio je 5,2 miliona eura, odnosno na kraju godine ukupan akumulirani gubitak iznosio je 40,5 miliona eura, a samo u 2012. kompanija je napravila minus od 5,9 miliona eura.

Revizor je konstatovao da Montenegroerlajnz ima veće gubitke od kapitala, kao i da iz redovnih sredstava ne može da izmiri gubitak, ni prispjele obaveze.

Sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanjem zadovoljavajućeg stepena likvidnosti, nedostatak obrtnog kapitala može, sa jedne strane prouzrokovati smanjeni obim poslovanja, a sa druge strane povećati rizik nesolventnosti. Mogućnosti poboljšanja finansijskog poslovanja društva su ograničene i gotovo u cjelosti zavise od podrške Vlade i njenih planova za restrukturiranje društva, naveo je ovlašćeni revizor.

U korigovanim podacima za 2012. godinu, koji su navedeni u revizorskom izvještaju navedeno je da je Montenegroerlajnz imao ukupne poslovne prihode u iznosu od 73,44 miliona eura, od čega se na prihode od prodaje odnosilo 73,44 miliona, dok su ukupni poslovni rashodi bili 77,45 miliona eura, te je neto poslovni rezultat minus od četiri miliona eura.

Društvo je, kako je navedeno u revizorskom izvještaju, tokom 2013. izvršilo korekcije po osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja za 2011. godinu, u kojem su date preporuke za korekciju materijalnih grešaka iz prethodnog perioda. Iako je kompanija, kako je navedeno, u 2012. dobila taj izvještaj, korekcije su urađene u prošloj godini i to preko bilansa za 2013. godinu.

Prema zaključku sa sjednice odbora direktora, kako je navedeno u revizorskom izvještaju, koja je održana 4. decembra 2013, prihvaćene su preporuke Državne revizorske institucije i urađene korekcije finansijskih iskaza. Usaglašavanjem sa Agencijom za kontrolu letenja, gubici iz ranijih godina su povećani za 2,8 miliona eura, usaglašavanjem sa Aerodromima, gubici su povećani za 461,7 hiljada eura, po osnovu lizing naknade za 2011. koje su prvobitno bile pripisane vrijednosti aviona, gubici su povećani za 905,8 hiljada, a usaglašavanjem sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje gubici su uvećani za 112,2 hiljade eura. Zbog JAT ervejza gubici su povećani za 41,1 hiljadu, po osnovu razlike u obračunu amortizacije zbog niže osnovice poslije isključenja lizing naknade koja je bila pripisana sredstvu za 2011. godinu, gubici iz ranijih godina su smanjeni za 30,3 hiljade eura, a usaglašavanjem sa Lovćen osiguranjem gubici su smanjeni za 157,4 hiljade.

Po osnovu lizing nadoknade za 2012. godinu, koje su prvobitno bile pripisane vrijednosti aviona, gubitak iz prethodnog perioda je povećan za cirka 996 hiljada eura, a po osnovu razlike u obračunu amortizacije zbog niže osnovice, poslije isključenja lizing nadoknade koja je bila pripisana sredstvu za 2012. godinu smanjen je gubitak iz prethodnog perioda za 78,2 hiljada eura. Usaglašavanjem sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje gubitak iz uporednog perioda je povećan za 68, 7 hiljada eura.

MA iz godine u godinu posluje sa višemilionskim gubicima a prošle godine Vlada je donijela odluku da preuzme dug nacionalnog avioprevoznika od 3,7 miliona eura.

Za zakup aviona pet miliona

Pod stavkom ostali poslovni rashodi za 2012. godinu prikazan je iznos od 42.4 miliona eura, čega se, između ostalih, na tro škove usluga održavanja odno si 4,8 miliona, troškove zakupa 607 hiljada, a troškove zakupa aviona pet miliona, jer je Montenegroerlajnz preko kompan je Kalestian aviejšn trejding limitid iz Irske zakupio dva aviona za mjesečno 245,4 hiljade eura.

Troškovi školovanja iznosili su 283,24 hiljade, reklame, propagande i sajmova 318 hiljada, reprezentacije 47,17 hiljada, platnog prometa, bankarskih provizija i naknada 246,66 hiljada, dok su troškovi za predstavništva iznosili 1,94 miliona. Za sponzorstva je potrošeno 121,8 hiljada, a za sudske troškove i administrativne takse 13,37 hiljada eura.

DAN

Check Also

OPEC+ razmatra smanjenje proizvodnje za čak dva miliona barela dnevno

Grupa OPEC+ razmatra najveće smanjenje proizvodnje od 2020. godine, pokušavajući da tako primiri cijene nafte …

Leave a Reply

Your email address will not be published.