Prijevremena otplata kredita: Kada se isplati?

Ukoliko u toku otplate kredita klijent dođe do određene veće sume novca kojom može raspolagati, a nije planirao istu oročiti ili investirati u neke druge svrhe, da bi se rasteretio duga – može prijevremeno otplatiti dio ili cijeli iznos duga po kreditu.

Ako se klijent odluči da prijevremeno otplati cjelokupni iznos kredita, ne postoji obaveza plaćanja preostalih kamata, tj kamata za preostali period kredita.

Ipak, klijent je najčešće u obavezi da Banci plati određenu naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

Pitanja prijevreme otplate kredita u crnogorskom zakonodavstvu su regulisana Zakonom o potrošačkim kreditima, članom 23.

Tim zakonom je definisano da Ugovor o kreditu koji potpisuje klijent sa bankom, na sažet i jasan način mora sadržati elemente koji se odnose na pravo klijenta na prijevremenu otplatu, a mora sadržati i informacije o pravu Banke na određenu naknadu i način utvrđivanja te naknade.

U slučaju prijevremene otplate kredita Banka ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita.

Visina te naknade ne smije biti veća od 1% preostalog iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, dok precizan procenat zavisi od roka dospijeća i od iznosa preostalog duga, a često može biti i predmet dogovora sa Bankom, prije samog zaključenja Ugovora o kreditu.

Ipak, konkretni uslovi zavise od konkretnog kreditnog proizvoda i poslovne politike banke, a sve ih treba provjeriti tj dogovoriti prije zaključenja samog ugovora.

–  Iznos te naknade ne smije biti veći od 1% preostalog iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period roka dospijeća kredita duži od 12 mjeseci.
–  Ako period nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% preostalog iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.
–  Banka nema pravo na naknadu ako je iznos prijevremene otplate niži od 10.000,00 eura i ako je preostali period kraći od 12 mjeseci.
–  Iznos naknade ne smije biti veći od iznosa kamata koje bi potrošač platio tokom perioda između dana prijevremene otplate kredita i dana prestanka ugovora o kreditu.
Istim zakonom su definisane i novčane kazne do 40.000 eura, ukoliko se klijentu ne omogući prijevremena otplatu kredita pod uslovima propisanim zakonom i ako Banka obračuna naknadu suprotno odredbama zakona.

Međutim, klijenti treba da imaju na umu da im se ne isplati uvijek da prijevremno vrate preostali iznos kredita, već da to zavisi od momenta vraćanja.

Odnos glavnice i kamate od kojih se sastoji mjesečni anuitet, svakog je mjeseca drugačiji tokom otplate kredita.

Prijevremeno zatvaranje kredita najviše smisla ima u početku otplatnog perioda jer tada se rata kredita sastoji uglavnom od kamate, dok se u kasnijoj otplati taj odnos mijenja u korist glavnice.

Npr, ukoliko vam je od kredita od 10.000 eura, preostalo da Banci vratite 1.000 eura u 10 mjesečnih rata, teško da ćete sebi napraviti ikakvu uštedu ukoliko tih preostalih 1.000 eura namjeravate vratiti odjednom – prijevremeno, jer će vam Banka obračunati naknadu koja će biti maltene identična iznosu preostalih kamata.
Ako vam je pak, od kredita od 10.000 eura, preostalo da Banci vratite 9.000 eura, onda ćete sigurno značajno uštedjeti na preostalim kamatama ukoliko imate novca da prijevremeno taj kredit podmirite.

Svakako se preporučuje i djelimična otplata jer se na taj način može smanjiti iznos glavnice, čime možete skratiti rok otplate kredita uz zadržavanje iste mjesečne obaveze ili možete smanjiti mjesečnu obavezu uz zadržani isti rok otplate.

Najbitnije, ukoliko vam se pružila prilika za pokrivanje dijela ili cijelog duga prema banci, najbolje je da savjet potražite direktno kod svog bankara. Njihova je dužnost da vam pruže sve informacije, izračunaju troškove naknade i uporede ih sa preostalim kamatama koje biste uštedjeli i da vam na kraju savjetuju najpovoljnije rješenje.

Nekada je sigurno bolje prijevremeno vratiti kredit, dok je nekada prihvatljivije ulaganje ili otvaranje štednje koja će podebljati vaše finansije. Zato, prije odluke, sve treba izračunati i dogovoriti sa svojim bankarom, prije zaključenja Ugovora.

Bankar.me

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.