Zbog slabe naplate potraživanja, lizing kuće u gubitku tri miliona eura

Lizing kuće su, zbog slabe naplate potraživanja, u prva tri kvartala prošle godine, zabilježile gubitak tri miliona eura, pokazuju zvanični podaci Ministarstva finansija objavljeni u godišnjem izvještaju.

Na dan 30. septembar 2014. godine, četiri lizing kuće su ostvarile poslovni prihod od 8.101.903,10 eura, finansijski prihod od 1.676.950,14 eura, kao i izrazile prihod od ostalih aktivnosti od 503.759,57 eura. Sa druge strane u istom periodu ostvareni su poslovni rashodi u iznosu od 10.245.007,01 eura, finansijski rashodi od 2.212.290,43 eura, kao i ostali rashodi od 832.127,18 eura. Lizing kuće su na dan 30. septembar 2014. godine iskazale -3.006.811,81 eura krajnjeg rezultata, odnosno gubitka na tržištu. Pozitivan rezultat na kraju posmatranog perioda 2014. godine izrazile su dvije od četiri lizing kuće. Slaba naplata potraživanja dovela je do značajnog povećavanja rezervacija, što je doprinijelo rastu rashodne strane u bilansu uspjeha, što dolazi posebno do izražaja upoređujući sa podacima na kraju II kvartala 2014. godine, kada je ovaj rezultat bio pozitivan sa 568,493.70 eura krajnjeg rezultata”, navodi se u izvještaju.

Značajno je da je, usljed računovodstvenih pravila matične inostrane kuće, jedan učesnik na tržištu, procjenom rizičnosti potraživanja, predvidio u bilansima značajan nivo rezervacija od oko 3 miliona eura, što je uticalo na negativan finansijski rezulat sa cjelokupnog tržišta. Istovremeno, potrebno je ukazati da, u ukupnom rezultatu bilansa uspjeha, koji daje prihode i rashode lizing kuća, nedostaje dio podataka koji se obračuvaju kroz bilanse banke koja se bavi lizing poslovima, imajući u vidu da Hipo Alpe Adria banke u okviru svog portfolia pruža lizing usluge. Tržište lizinga tokom trećeg kvartala 2014. godine karakterisao je pad broja zaključenih ugovora u odnosu na prethodni kvartal, kao i pad vrijednosti istih. Uporedni podaci sa prethodnim kvartalom tekuće godine ukazuju na ustaljeni trend kretanja privredne aktivnosti u Crnoj Gori tokom II kvartala, odnosno prije svega orjentacije ekonomskog potencijala na turističku privredu. Stoga je kraj turističke sezone imao i za rezultat smanjenje u poslovima zaključivanja novih plasmana lizing kuća.

U posmatranom periodu, na tržištu lizinga u Crnoj Gori poslovalo je šest pružalaca lizing usluga i to četiri lizing kuće sa svojstvom pravnog lica i dvije banke: S-Leasing, Porsche Leasing, NLB Leasing, Hypo Alpe Adria Leasing kao i Hypo Alpe Adria banka i Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine. Sa druge strane Hypo Alpe Adria Leasing, NLB Leasing i Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine nijesu bili aktivni na tržištu lizinga u smislu odobravanja novih plasmana tokom ovog kvartala.

U analiziranom periodu zaključno sa 30. septembrom 2014. godine, na tržištu lizinga zaključeno je ukupno 766 novih ugovora ukupne vrijednosti od 11.175.422,39 eura. Tokom III kvartala 2014. godine na tržištu lizinga u Crnoj Gori zaključeno je ukupno 178 novih ugovora vrijednosti od 2.787.213,30 eura. Ukupan broj aktivnih ugovora, na dan 30. septembar 2014. godine bio je 5.476, čija je vrijednost iznosila 135.307.746,82 eura. Na osnovu strukture broja ukupno zaključenih ugovora po osnovu predmeta lizinga, očito je da putnički automobili imaju najveći udio od oko 84,27% u ukupnom iznosu lizing plasmana.

Portalanalitika.me

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.