Odlučeno: I “Komercijalna banka” ide na prodaju

Agencija za osiguranje depozita Republike Srbije objavila je danas poziv za finansijskog savjetnika za prodaju 83 odsto kapitala Komercijalne banke a.d. Beograd koji je otvoren do 26. decembra. Poziv je upućen vodećim međunarodnim firmama za dostavljnaje izjava o zainteresovanosti za pružanje usluga zajedničkog finansijskog savjetnika za pripremu i sprovođenje plana prodaje 83 odsto kapitala Komercijalne banke a.d. Beograd.

Agencija je objavila poziv u ime i za račun većinskih akcionara Republike Srbije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), IFC Capitalization (Equity) Fund L.P. (Fond), DEG – Deutsće Investitions – und Entwicklunsgesellsćaft mbH (DEG) and Swedfund International AB (Swedfund).

Banka ima 16.817.956 izdatih običnih akcija u vlasništvu 1.093 akcionara i 373.510 preferencijalnih akcija u vlasništvu 630 akcionara, koje su listirane na Beogradskoj berzi. Sve akcije ponuđene na prodaju će biti tretirane na isti način.

Mereno ukupnom aktivom, učešće Komercijalne banka u bankarskom sektoru Srbije na dan 30. septembra iznosilo je 12,86 odsto. Učešće Banke u ukupnim depozitima bankarskog sektora iznosi 14,82 odsto, a u ukupnom kapitalu 10,70 odsto.

Grupa Komercijalna banka sastoji se od: Komercijalne banke AD Beograd, Komercijalne banke AD Budva, Komercijalne banke AD Banja Luka i KomBank Invest AD Beograd.

Konsolidovani finansijski podaci Grupe Komercijalna banka na dan 30. juna navode da je ukupna aktiva 3.488.048.000 eura – ukupni depoziti 2.511.584.000, dobit 21.988.000, ukupni kapital 600.676.000, vanbilansne pozicije 2.103.451.000 eura .

Banka posluje u preko 230 poslovnih jedinica na celoj teritoriji Srbije, sedište je u Beogradu, a 30. juna imala je 2.928 zaposlenih.

Savjetodavne usluge obuhvataju analizu procesa, prednosti / nedostataka Banke i podobnosti Banke u pogledu različitih metoda privatizacije, uključujući trgovinsku prodaju strateškom investitoru ili jednu ili niz javnih ponuda na međunarodno priznatoj berzi odnosno BELEX-u; – analizu tržišnih uslova i vrijednost Banke u kontekstu analize konkurenata i različitih mogućih metoda privatizacije i struktura transakcije; – promjene u biznis planu Banke, strukturu korporativnog upravljanja, analizu propisa, sprovođenje postupka privatizacije.

One podrazumijevaju identifikovanje potencijalnih investitora, kampanje za javnu prodaju, pripremu informacionog memoranduma za potencijalne investitore, formiranje sobe sa podacima, podršku u pripremi cjelokupne dokumentacije za postupak prodaje uključujući i ugovor i ocjenu ponuda u skladu sa definisanim kriterujumima.

Zainteresovane firme treba da imaju značajno iskustvo u privatizaciji banaka i da raspolažu timom iskusnih eksperata, a mogu da formiraju konzorcijume.

Izjave zainteresovanosti se dostavljaju poštom i elektronskom poštom Agenciji na adredu Knez Mihailova 2, do 26. decembra.

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.