Milović: “Marina Bar” će povećati prihode za preko 20 odsto

Član Odbora direktora AD “Marina Bar” Nikola Milović, kazao je da će barsko preduzeće do kraja godine ispuniti prethodno definisan plan i ostvariti povećanje prihoda od preko 20 odsto.

– Akumulirani gubitak za predhodnih pet godina iznosiov je  preko 322.000 eura. Od trenutka stupanja na dužnost novog Odbora direktora, preduzete su aktivnosti u pravcu unapređenja poslovanja i poboljšanja uslova rada. Naime, održano je niz sastanaka sa značajnim državnim institucijama i pravnim subjektima u pravcu promovisanja strategije i pozitivnih promjena, kao i upoznavanja svih struktura društva sa problemima i svim otvorenim pitanjima  koje treba rješavati u bliskoj budućnost. Takođe, Odbor direktora je postavio vrlo ambiciozan poslovni plan za tekuću 2014. godinu. Sa sigurnošću možemo konstatovati da se taj plan i ostvaruje, a vezan je za povećanje prihoda za preko 20 odsto kao i šestomjesečni ostvareni i usvojeni  Neto dobitak u iznosu od  147.814 eura. Ostvarena dobit nam daje za pravo da očekujemo u potpunosti ostvarenje svih planom predviđenih aktivnosti u 2014. godini – isakao je Milović.

Budući nosilac razvoja nautičkog turizma u Crnoj Gori: AD “Marina Bar” sa preko 700 vezova u moru i 250 na kopnu svrstava se u red najvećih objekata nautičkog turizma na Jadranu, a pored Porto Montenegra jedna je od  najvećih na Crnogorskom primorju. Prihvat jahti i plovila i pružanje usluga visokog nivoa svim korisnicima nautičkog turizma predstavlja osnovnu djelatnost kompanije koja formalno kao akcionarsko društvo  postoji od 2001. godine.

Briga o zaposlenima: “Marina Bar” vodi posebnu bigu o zaposlenima i u potpunosti poštuje kolektivni ugovor, napominje Milović.

– Plata se isplaćuje prvog u mjesecu, a možemo da se pohvalimo i sa svim izmirenim obevezama za poreze i doprinose prema državi, kao i svim dobavljačima i pružaocima usluga sa kojima sarađuje.  Aktivna uloga Sindikata kroz različite aktivnosti pozitivno utiče na organizacionu klimu u samom preduzeću – naglašava on.

Prva ekološka akcija čišćenja Marine: Milović podsjeća da je u periodu od 8. do10. septembra organizovana  prvu ekološku akciju čišćenja podvodnog dijela prostora marine. Izvađena je znatna količina otpada koja je kasnije otpremljena na deponiju.

Sigurnost mega jahti i ostalih plovila na zavidnom nivou: U toku ove godine izvršena je nabavka i ugradnja najsavremenijih ormarića za struju i vodu, koji su u funkciji na prostoru Sekundarnog lukobrana. Stari ormarići, koji su bili dotrajali i nesigurni, su rashodovani i zamjenjeni  novim, čime je kako ističe Milović, obezbijeđena veća sigurnost jahti i plovila.

Takođe, dodaje on, izvršena je nabavka i ugradnja velikog broja opremljenih hidrantnih ormarića i razvijena je nova protiv-požarna mreža.
-Zamjenili smo veliki broj dotrjalih priveznih bitvi. Promjenili, postavili nove, preko 2000 metara privezne konope. Izvršili ulaganja na oplemenjivanju prostora oko naplatne rampe i ostatka marine novim zelenilom-saopštio je Milović.

Vodeći partner  u međunarodnom naučnom projektu: Marina je partnerska kompanija u realizaciji projekta ‘’Primjena i promocija koncepta održivog razvoja na AD Marina Bar’’ zajedno sa Univerzitetom u Pireju i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore. Nosilac tog projekta je Fakultet za pomorstvo – Univerzitet Crne Gore. Isti će trajati tri godine, a sva istraživanja direktno će biti primjenjena u Marini. Međunarodni istraživački tim na projektu planirao je tokom realizacije istog uvodjenje ISO standarda  u Marini,  dobijanje Plave zastavice i Zlatnog sidra.

Ovim projektom će se, kako kaže Milović, u potpunosti stvoriti preduslovi za održivi sistem Marine Bar na ekološkim principima.

Društvena odgovornost: Marina takođe njeguje veoma dobre odnose sa lokalnom samoupravom i opštinom Bar, sa kojom je u proteklom periodu realizovala veliki broj aktivnosti kojima se promoviše nautički turizam, mediteranski način života, sport i aktivni odmor u Marini. Jedna od značajnih aktivnosti je i prošlonedeljna Mach race-regata u saradnji sa Kalafatskom radionicom Bokovac, gdje je  Marina Bar bila domaćin i suorganizator .

Planovi za budućnost: Milović očekuje da će do kraja tekuće godine Marinanabaviti i instalirati dovoljan broj najmodernijih energetskih razvodnih ormarića kao i hidranata, čime će veći dio Marine biti opremljen najsavremenijom opremom koja će korisnicima njenih usluga obezbjediti sigurnost i nesmetano snabdijevanje električnom energijom i vodom.

-Već sada je izvjestan i početak instaliranja nove opreme za video nadzor. Zbog velikog interesovanja za naše usluge, poseban segment investicione aktivnosti vezan je za potrebu dubljenja plovnog kanala kao i akvatorijuma gdje se nalaze komunalnio vezovi. Dubljenjem pomenutog dobio bi se prostor za smještaj većeg broja luksuznih plovila i mega jahti, čiji su vlasnici sve više zainteresovani za usluge koje pruža AD “Marina Bar”. Dobar geografski položaj, veličina, broj vezova, odgovoran državni menadžment, pozitivno poslovanje u 2014 godini kao i planovi za dalje investicione aktivnosti uz činjenicu da Mediteran učestvuje sa 49 odsto u raspodjeli ukupnih svjetskih prihoda od nautičkog turizma, daje za pravo da možemo kostatovati da “Marina Bar” ima sigurnu perspektivu budućeg razvoja – zaključio je Milović. (tekst i foto: portalanalitika.me)

Check Also

Otvorena renovirana ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj ulici u Podgorici

Nakon uspješno realizovanih radova na adaptaciji objekta i njegovom opremanju, ekspozitura Podgoričke banke u Moskovskoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *