Eurofond od države traži pravo svojine nad Solanom ili 200 miliona!

Ro­či­šte po tu­žbi So­la­ne, vla­sni­štvo Euro­fon­da, ko­jim upra­vlja­ju li­ca bli­ska bi­zni­sme­nu Ve­se­li­nu Ba­ro­vi­ću sa dr­ža­vom Cr­nom Go­rom od­lo­že­no je za 1. ok­to­bar.

Tu­žbe­nim za­htje­vom se tra­ži da se vla­sni­ku pri­zna pra­vo svo­ji­ne, od­no­sno vla­sni­štvo umje­sto pra­va ko­ri­šće­nja u obi­mu 1/1 nad 15 mi­li­o­na kva­dra­ta, od­no­sno kom­plet­nom ze­mlji­štu So­la­ne. Vri­jed­nost tu­žbe­nog za­htje­va je 200 mi­li­o­na eura, što se po­du­da­ra sa ci­je­nom po ko­joj ste­čaj­na upra­va pro­da­je So­la­nu.

Na ju­če­ra­šnje ro­či­štu za­mje­nik za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih ine­te­re­sa Cr­ne Go­re Mi­lan­ka Ra­ko­če­vić tra­ži­la je da tu­ži­lac do­sta­vi ko­nač­no struč­no mi­šlje­nje Agen­ci­je za pre­struk­tu­ri­ra­nje pri­vre­de i stra­na ula­ga­nja iz 1995. go­di­ne, na ob­ra­čun ka­pi­ta­la iako je tu­ži­lac su­du ra­ni­je do­sta­vio mi­šlje­nje iz 1994. go­di­ne.

Za­stup­nik So­la­ne Mi­lan Vu­jo­še­vić is­ta­kao je na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu da je dr­ža­va pri­zna­la tu­žbe­ni za­htjev ti­me što je pri­zna­to da je pla­će­na tr­ži­šna na­kna­da za ku­plje­ne di­o­ni­ce. On je is­ta­kao da, ako dr­ža­va sma­tra da ze­mlji­šte So­la­ne tre­ba da se pro­gla­si na­ci­o­nal­nim bo­gat­stvom, ne­ka stu­pi u kon­takt sa tu­že­nim i pla­ti tr­ži­šnu na­kna­du, ko­jom su ob­u­hva­će­ni i ze­mlji­šte i objek­ti.

– Nije fer od­nos dr­ža­ve, vr­lo ne fer, to­li­ko da je to za Ri­pli­ja – ka­zao je Vu­jo­še­vić ko­ji je ka­zao da je to struč­no mi­šlje­nje sa­dr­ža­no u od­go­vo­ru na tu­žbu.

Sud će, po slu­žbe­noj du­žno­sti, za sle­de­će ro­či­šte za­tra­ži­ti od Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta spi­se za So­la­nu, piše Dan.

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.