Izglasano: EPCG poreski dug od 45 miliona eura pretvara u akcije

Akcionari Elektroprivrede EPCG usvojili su danas na redovnoj skupštini odluku o pretvaranju poreskog duga preduzeća od 45 miliona eura u akcijski kapital.

Za odluku su glasali predstavnici Vlade i italijanske kompanije A2A. Protiv je bio predstavnik manjinskih akcionara Vasilije Miličković.

Nakon emisije akcija EPCG po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, država će imati 56,9 odsto, A2A 41,7 odsto, a manjinski akcionari 1,34 odsto akcija elektroenergetske kompanije.

Pored ove, danas su donijete odluke o usvajanju finansijskih i kosolidovanih finansijskih iskaza za 2013. godinu i odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju kompanije.

Kako je istaknuto na skupštini akcionara, punim angažovanjem upravljačkih i menadžmentskih struktura i svih zaposlenih ostvaren je biznis plan i osnovna načela Poslovne politike, realizovan Elektroenergetski bilans i obezbijeđeno uredno snabdijevanje svih potrošača električnom energijom.

“Krajnji rezultat godišnjeg finasijskog poslovanja iskazan je dobitom u iznosu od 25.155.956 eura što je za 30.939.924 eura bolje od ostvarenog rezultata u 2012.godini”, kazali su iz EPCG.

Kako su dodali, hidrološka situacija bila je veoma povoljna i rezultirala značajnim povećanjem proizvodnje hidroelektrana od planirane.

“Ostvarena proizvodnja električne energije u 2013. godini iznosila je 3.809,2 GWh, što je za 667,4 GWh ili 21.2 odsto više od plana, odnosno za 1.094GWh ili 40,3 odsto više od ostvarenja u predhodnoj godini”, ističu u EPCG.

Ukupni gubici električne energije ostvareni na distributivnoj mreži u 2013.godini iznosili su 479,6 GWh i u odnosu na ostvarene gubitke u 2012. godini manji su za 61.4 GWh.

“Ostvareni stepen naplate potraživanja za isporučenu električnu energiju u 2013.godini je već dostigao 95,46 odsto“, kazali su u EPCG.

Kako su naglasili, uprkos problemima prouzrokovanim ekonomskom krizom i padom privredne aktivnosti Elektroprivreda je u prošloj godini realizovala mnoge investicione projekte u vrijednosti 34.095.868 eura.

“Zbog niza realizovanih unapređenja u distributivnom sistemu (nova brojila), planski odrađenih remonta i redovnog održavanja pogonska spremnost elektroenergetskih kapaciteta je održana na visokom nivou i ostvaren je visok stepen sigurnosti rada sistema i pouzdanosti snabdijevanja potrošača. U dijelu kadrovske politike, kako je to bilo predvidjeno ciljevima poslovanja za 2013. godinu, bitna poenta je stavljena na racionalizaciju radne snage i njeno dovodjenje u optimalne okvire. U 2013. godini u EPCG je bilo 2.339 radnika sa ugovorom na neodredjeno vrijeme. Sve odredbe Kolektivnog ugovora su uredno i na vrijeme ispoštovane. Obračun i isplata zarada i ostalih ličnih primanja vršeni su uglavnom u utvrđenim rokovima”, saopšteno je iz EPCG.

Imajući u vidu delikatnu ekonomsku situaciju na lokalnom i regionalnom energetskom tržištu koje karakterišu brzi razvoj i promjene, kompanija podvlači da se pozitivni rezultati mogu održati u godinama koje dolaze samo ako se akcije i optimizacije preduzete tokom 2013. godine nastave, da bi se EPCG mogla suprotstaviti novim izazovima koji je čekaju.

“Prema članu 42. Stav 5. Zakona o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara. Shodno tome, nakon razrješenja postojećih i glasanja za nove, izabran je novi Odbor direktora, u kojem nije došlo do promjena u odnosu na prethodni saziv”, saopšteno je iz EPCG

Check Also

Rudović: Uvećanje dnevnice do 80 odsto za rad nedjeljom za zaposlene u medijima bi se kosilo sa važećim zakonom

Direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Neđeljko Rudović saopštio je da bi se uvećanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.