Krediti i depoziti bilježe pad na mjesečnom nivou

Krediti

Ukupno odobreni krediti i ostala potraživanja banaka su na kraju novembra tekuće godine iznosili 2.463,9 miliona eura, što predstavlja pad od 0,4% na mjesečnom nivou, dok su u odnosu na decembar 2012. godine krediti i ostala potraživanja banaka viši za 5,2%.

Koeficijent krediti i ostala potraživanja/depoziti je iznosio 1,18 na kraju novembra 2013. godine i na istom je nivou kao u decembru 2012. godine. Po osnovu kredita i ostalih potraživanja banke su na kraju novembra tekuće godine najviše potraživale od privrede i stanovništva (ukupno 74,8%).

Depoziti

Depoziti u bankama su u novembru 2013. godine iznosili 2.084,9 miliona eura, i bilježe pad od 0,9% na mjesečnom nivou, dok u odnosu na decembar 2012. godine bilježe rast od 5,3%. U ročnoj strukturi ukupnih depozita na kraju novembra dominantno učešće od 58,6%
imali su oročeni depoziti, dok su depoziti po viđenju činili 41,3% ukupnih depozita. Preostalih 0,1% odnosilo se na sredstva na escrow računu.

U strukturi ukupnih oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (47,4%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (34,1%).

 

Posmatrano po sektorima, na kraju novembra 2013. godine u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 58,6%.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su na kraju novembra 2013. godine iznosili 1.221,0 milion eura i viši su za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na decembar 2012. godine viši za 6,5%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 68,2%, depoziti po viđenju 31,8%, dok se neznatan dio odnosio  na sredstva na escrow računu.

Bilten CBCB

Check Also

Počinje izgradnja najveće solarne farme u Evropi

Kompanije Iberdrola i Prosolia Energy, koje se bave proizvodnjom solarnih panela, dobile su saglasnost portugalske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.