Faktoring i lizing kompanije niko ne kontroliše, CBCG traži nadzor nad ovim tržištima

Faktoring kompanije, koje su mahom društva sa ograničenom odgovornošću, su formirale banke kako bi iščistile bilanse odnosno teret loših kredita i njihove naplate prebacila na novoformirana društva. Preko tih kompanija „obrnu“ se milion eura a poslovanje takvih kompanija država ne kontroliše.

Poslovanje faktoring kompanija neophodno je regulisati, kao i normirati nadzor nad poslovanjem lizing kompanija. U tom pravcu, zajedno sa Centralnom bankom treba raditi na donošenju novog zakona o poslovanju faktoring kompanija ili izmjenama Zakona o obligacionim odnosima, kao i na izmjenama Zakona o finansijskom lizingu. Zbog iskustva Centralne banke u domenu supervizije i regulisanja bankarskog sistema, poslovanje ovih kompanija treba staviti pod regulatorni i supervizorski nadzor Centralne banke, navodi se u Preporukama CBCG Vladi Crne Gore.

[widgets_on_pages id=”Baner”]

Prema zvaničnim podacima, tržište lizinga tokom drugog kvartala 2013. godine karakterisao je rast broja zaključenih ugovora u odnosu naisti period prethodne godine. Istovremeno, trend rasta koji je zabilježen kod broja novih ugovora karakteriše i kategoriju vrijednosti novih plasmana.

U posmatranom periodu u Crnoj Gori je poslovalo šest pružalaca lizing usluga, i to četiri lizing kuće sa svojstvom pravnog lica i dvije banke. Najveći broj aktivnih ugovora sklopljen je sa pravnim licima (51,7 odsto), zatim sa fizičkim licima (47,8 odsto), dok se na ugovore sklopljene sa preduzetnicima odnosilo svega 0,5 odsto ukupno realizovanih ugovora.

Od ukupnog broja zaključenih ugovora, 85,6 odsto se odnosi na vrijednost finansijskog, dok se preostali iznos odnosi na vrijednost operativnog lizinga. Posmatrano po vrijednosti sklopljenih ugovora u drugom kvartalu 2013. godine, 79,7 odsto ukupne vrijednosti skopljenih ugovora odnosilo se na kupovinu putničkih vozila, 16,1 odsto na kupovinu privrednih vozila, 2,9 odsto na kupovinu građevinskih mašina i opreme, dok se svega 0,5 odsto odnosilo na kupovinu nekretnina, navodi se u Preporukama.

Portal Analitika

Check Also

Zaposleni Telekoma učestvovali u čišćenju obale Morače

Volonteri Crnogorskog Telekoma učestvovali su danas u akciji čišćenja obale Morače, koju je povodom Međunarodnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *