Izmjena zakona: Fondovi se mogu prodati investitoru, KHOV-u veća ovlašćenja

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima, koji nalazi na javnoj raspravi predviđeno je da je moguće prodati fond investitoru, kao i nekretnine u njegovom posjedu. Nacrtom se daju veća ovlašćena Komisiji za hartije od vrijednosti. Na ovaj način, Vlada nastoji da pokrene ekonomsko mrtvilo koje vlada u fondovima, jer Društva za upravljanje tim fondovima nijesu ništa uradila da poprave stanje u preduzećima u kojima imaju udio. Za to vrijeme naplaćivali su milionske provizije.

Članom 16 se uvodi novi član kojim se omogućava likvidacija zatvorenih fondova u skladu sa važećim propisima Zakona o stečaju i Zakona o privrednim društvima, što je u saglasnosti sa praksom zemalja sa referentnom tradicijom u ovoj oblasti.

Članom 25 se preciziraju obaveze nadzornog odbora, u slučaju da postojeće društvo za upravljanje ne preduzima radnje i mjere radi transformacije i prenosa imovine postojećeg fonda. Predviđa obavezno preduzimanje mjera prema odgovornim licima društva za upravljanje i fonda ukoliko ne postupe u skladu sa obavezama sprovođenja programa transformacije i ne upravljaju fondom u skladu sa zakonom, na bilo koji način dovodeći u pitanje transformaciju fonda. Takođe, daju se ovlašćenja Komisiji da oduzme dozvolu za rad društvu za upravljanje, predviđa se neograničena solidarna odgovornost za štetu pričinjenju postojećem fondu i akcionaru fonda uslijed neizvršavanja obaveza kao i mjera: zabrane izbora ovlašćenih i odgovornih lica i osnivača društva za upravljanje za člana odbora direktora društva za upravljanje investicionim fondom, nadzornog odbora investicionog fonda ili drugih organa upravljanja i rukovođenja i izvršnih organa u ovim društvima za vrijeme od tri godine, zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti na tržištu hartija od vrijednosti i to: bankarskih poslova, poslova depozitara, likvidatora fonda i drugih poslova sa hartijama od vrijednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje sa hartijama od vrijednosti.

Problemi u radu Fondova: Tri ključna problema  Fondova su problem likvidnosti, problem ograničenja ulaganja i  problem zaloge.  Članom 34 se uvodi novi član iz razloga što je programima transformacije zatvorenih fondova kao realan izvor obezbjeđivanja sredstava biće i prodaja nekretnina. Prodajom javnim oglašavanjem obezbijedila bi se veća transparentnost i spriječile moguće zloupotrebe.

Članom 35 se omogućuje društvu za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicionim fondom u transformaciji da proda fond strateškom investitoru,  a jedan od razloga je da dio bivših fondova zajedničkog ulaganja nastave da postoje kao zatvoreni investicioni fondova u transformaciji bila je procjena da bi u tim slučajevima isti imali zadatak da restruktuiranjem društava u kojim fond ima više od 40 odsto akcija doprinesu saniranju stanja u ovim društvima.

Imajući u vidu predložene programe transformacije sa jedne, i nivo raspoloživih sredstava za ovu namjenu sa druge strane, postoji potreba da se omogući postojećim društvima da se prodajom fonda putem ulaska strateškog  investitora ili prodajom privrednog društva postigne isti cilj, te je neophodno da se obezbijedi puna transparentnost zbog čega je predviđen javni tender u skladu sa pravilima koje bi Komisija propisala.

Članom 36 se uvodi obaveza da Komisija nadležnom sudu predlaže likvidaciju investicionog fonda, umjesto nadzornog odbora, jer praksa je pokazala da se radi o nepoštovanju izričite obaveze zakona obavezne transformacije. U slučajevima kada se Zakon ne sprovodi kako je propisano a Društvo za upravljanje, Nadzorni odbor i Skupština akcionara fonda svojim činjenjem ili nečinjenjem prouzrokuju likvidaciju fonda, istu ne može sprovoditi ni Društvo ni Nadzorni odbor jer bi to bila nagrada za nezakonito ponašanje istih, a time bi i akcionari ostali nezaštićeni.

Članom 31 se uvodi novi član kojim bi se obezbijedili uslovi smanjenja rizika i poboljšanja likvidnosti postojećih zatvorenih fondova u transformaciji a time i povećali izgledi da se sprovedu očekivane mjere saniranja stanja u društvima u kojima fond ima više od 40 odsto akcija, kaže u se obrazloženju Nacrta zakona.

Javna rasprava traje do 7.juna.

Check Also

Telekom i zvanično ima najbržu i najveću mobilnu mrežu u Crnoj Gori

Osim što su 2022. godinu završili kao najveća mobilna mreža u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.