Bivši zaposleni Onogošta optužili vlasnike za rasprodaju imovine

Za pro­past HTP Ono­gošt kri­vi su po­slo­vod­stvo i lo­ša pri­va­ti­za­ci­ja, sa­op­šti­li su pred­stav­ni­ci ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra na sjed­ni­ci par­la­men­tar­ne ko­mi­si­je za pra­će­nje pri­va­ti­za­ci­je, ko­ja će bi­ti na­sta­vlje­na za de­set da­na, ka­ko bi čla­no­vi ste­čaj­ne upra­ve i vla­snik iz­ni­je­li svo­je vi­đe­nje si­tu­a­ci­je. 

– Ne sum­njam da je na­mje­ra ve­ćin­skog vla­sni­ka bi­la da se oslo­bo­di rad­ni­ka jer je Ono­gošt je­di­na fir­ma ko­ja je ima­la de­set pu­ta vi­še imo­vi­ne ne­go du­ga. Ni­je bi­lo re­al­no da ode u ste­čaj, ali je ho­tel osta­vljen sam se­bi i ta­ko je ban­kro­ti­rao – re­kao je pred­stav­nik biv­ših rad­ni­ka Jan­ko Mi­la­to­vić i pod­sje­tio da fon­do­vi HLT i Trend ima­ju po 34 od­sto udje­la.

– HLT se ma­će­hin­ski od­no­sio pre­ma Ono­go­štu. Krč­mi­la se imo­vi­na, objek­ti su pro­da­va­ni, a rad­ni­ci su se vra­ća­li u je­zgro fir­me, što je do­pri­no­si­lo ne­po­volj­noj sta­ro­snoj i kva­li­fi­ka­ci­o­noj struk­tu­ri – na­veo je Mi­la­to­vić, do­da­ju­ći da HLT ni­je ulo­žio ni euro u Ono­gošt, ali je ras­pro­dao imo­vi­nu.

On je do­dao da je pro­past pred­u­ze­ća po­če­la 2005, kad je umje­sto ten­der­ske pri­va­ti­za­ci­je oba­vlje­na ber­zan­ska pri­va­ti­za­ci­ja. Ste­čaj sa lič­nom upra­vom, a po­tom i kla­sič­ni ste­čaj re­zul­ti­ra­li su sla­njem svih rad­ni­ka na bi­ro ra­da.

– Pred­stav­ni­ci HLT-a su 2010. go­di­ne do­ve­li no­vog di­rek­to­ra, ko­ji je za dvi­je go­di­ne na­pra­vio gu­bi­tak od do­dat­nih 800 hi­lja­da, a anek­som rad­nog ugo­vo­ra ga­ran­to­va­li su mu ot­prem­ni­nu od 20 hi­lja­da eura – sa­op­štio je Mi­la­to­vić i is­ta­kao da je iste go­di­ne do­šlo do su­ko­ba u HLT-u.

Epi­log ci­je­le si­tu­a­ci­je su rad­ni­ci bez po­sla i za­tvo­re­ni ho­te­li Ono­gošt, Te­u­ta i Nik­šić. Imo­vi­na kom­pa­ni­je se osmi put bez­u­spje­šno pro­da­je, a ci­je­na pa­da. U ho­te­le tre­ba ulo­ži­ti ka­ko bi bo­lje bi­li pro­da­ti – za­klju­čio je Mi­la­to­vić.

Pred­stav­nik ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra Mi­lan Ja­u­ko­vić ka­zao je da je HLT mal­ver­za­ci­ja­ma, pre­va­ra­ma i kra­đa­ma uspio da uni­šti Ono­gošt.

– Za vri­je­me nji­ho­vog če­re­če­nja, Ono­gošt je na­pu­sti­lo sto­ti­nak rad­ni­ka, a osta­li smo i bez 30 obje­ka­ta, ko­ji su pro­da­ti za pet mi­li­o­na. Nji­hov cilj ni­je bio raz­voj , već ste­čaj – po­ru­čio je Ja­u­ko­vić.

Pred­sjed­nik ko­mi­si­je Jan­ko Vu­či­nić ka­zao je da ni­je po­zvao pred­stav­ni­ke upra­ve i vla­sni­ka ka­pi­ta­la jer ni­je znao ko­me da upu­ti po­ziv. Pri­hva­tio je su­ge­sti­ju osta­lih čla­no­va i obe­ćao da će na na­red­nu sjed­ni­cu po­zva­ti pred­stav­ni­ke ste­čaj­ne upra­ve i vla­sni­ka ka­pi­ta­la, ka­ko bi se do­bi­le pre­ci­zni­je in­for­ma­ci­je.

O Ju­go­pe­tro­lu u de­cem­bru

Ko­mi­si­ja je usvo­ji­la plan ra­da za ovu go­di­nu, ko­jim je pred­vi­đe­no da se u apri­lu pre­i­spi­ta­ju pri­va­ti­za­ci­je HTP Bo­ke i Ma­ri­ne Bar, u ma­ju Gor­njeg Ibra i Fa­bri­ke ma­šin­skih dje­lo­va, a u ju­nu Len­ke i Bje­la­si­ce Ra­de.

Za jul je pla­ni­ra­na kon­tro­la pro­ce­sa u ul­cinj­skim ho­te­li­ma Otrant i Ga­leb, a za sep­tem­bar ža­bljač­ke Pla­nin­ke, Je­ze­ra i Ža­blja­ka. U no­vem­bru će na dnev­nom re­du bi­ti spu­ško pred­u­ze­će „Ši­ško­vić Vi­so”, u de­cem­bru Ju­go­pe­trol, a u ja­nu­a­ru na­red­ne go­di­ne Ju­žni Ja­dran i No­vi pr­vo­bo­rac.

Nu­di­li mu mi­to

Ja­u­ko­vić je ka­zao da su mu pred­stav­ni­ci HLT-a nu­di­li no­vac da od­u­sta­ne od tu­žbi, ko­je u ime ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra vo­di pro­tiv vla­sni­ka ka­pi­ta­la, ali da to ni­je pri­hva­tio. Do­dao je i da je naj­ve­će zlo na­pra­vio biv­ši di­rek­tor Lav La­jo­vić, a da se na­čin pri­va­ti­za­ci­je i do­ku­men­ta kri­ju od za­po­sle­nih, piše Dan.

Check Also

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“

Udruženje preduzetnica Crne Gore organizuje Internacionalnu konferenciju “MOĆ ŽENE“, tema konferencije: „Mediji i uloga medija …

Leave a Reply

Your email address will not be published.