Depoziti na kraju septembra rasli, krediti opet niži

Ukupni depoziti banaka su iznosili 2.001,1 miliona eura na kraju septembra, što je u odnosu na prethodni mjesec više za 2,4%, a u odnosu na septembar 2011. godine za 6,6%.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 59,0%, dok su depoziti po viđenju činili 41,0% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (52,6%) i depoziti ročnosti do tri mjeseca (22,3%).

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 55,7% učešća.

Depoziti stanovništva su na kraju septembra 2012. godine iznosili 1.113,7 miliona eura i viši su za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na septembar prethodne godine viši za 7,6%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 68,8%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 31,2%.

Krediti

Ukupni krediti banaka su iznosili 1.891,8 miliona eura na kraju septembra, što je za 0,7% niže u odnosu na prethodni mjesec, odnosno za 3,3% niže u odnosu na septembar prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 0,95% na kraju septembra, pokazuju podaci Biltena CBCG.

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,77 na kraju septembra i poboljšan je i u odnosu na prethodni mjesec (0,79) i u odnosu na septembar 2011. godine (0,80).

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 91,7% učešća, dok se preostalih 8,3% odnosilo na kredite odobrene finansijskim institucijama, organizacijama u javnom vlasništvu, inostranim firmama, Opštoj vladi i neprofitnim organizacijama.

Check Also

ECB danas podiže kamate: “Sigurna još dva povećanja”

Da li će i za koliko referentne kamatne stope biti ponovo podignute, Evropska centralna banka …

Leave a Reply

Your email address will not be published.