Depoziti u blagom rastu, kredita manje

Ukupni depoziti banaka su na kraju maja iznosili 1.818,9 milion eura. U odnosu na prethodni mjesec ukupni depoziti su bili viši za 0,5%, dok su u odnosu na maj 2011. godine bili viši za 1,4 %.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 61,8%, dok su depoziti po viđenju činili 38,2% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (52,1%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (23,1%).

Posmatrano po sektorima, u ukupnim depozitima dominirali su depoziti fizičkih lica sa 57,4% učešća.

Depoziti stanovništva su na kraju maja 2012. godine iznosili 1.043,3 miliona eura i niži su za 0,1% na mjesečnom nivou. U odnosu na maj prethodne godine, depoziti stanovništva su ostvarili rast od 6,9%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 68,8%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 31,2%.

Ukupni krediti banaka su na kraju maja tekuće godine iznosili 1.963,3 miliona eura, što je za 0,4% niže nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 6,5% niže nego u maju prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 1,08 na kraju maja tekuće godine, i poboljšan je u odnosu na kraj prethodnog mjeseca (1,09), dok je poboljšan u odnosu na kraj maja 2011. godine (1,17).

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,84 i niži je u odnosu na prethodni mjesec (0,85) i u odnosu na maj 2011. godine (0,85).

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 93,2% učešća, dok se preostalih 6,8% odnosilo na finansijske institucije, organizacije u javnom vlasništvu, inostrane firme, Opštu vladu i neprofitne organizacije.

Bankar.me / cb-cg.org

Check Also

ECB danas podiže kamate: “Sigurna još dva povećanja”

Da li će i za koliko referentne kamatne stope biti ponovo podignute, Evropska centralna banka …

Leave a Reply

Your email address will not be published.