Pogoršan koeficijent krediti/depoziti

Ukupni depoziti banaka su na kraju marta iznosili 1.792,6 milion eura. U odnosu na prethodni mjesec ukupni depoziti su bili niži za 0,2%, dok su u odnosu na mart 2011. godine bili viši za 0,5%.

U ročnoj strukturi ukupnih depozita, oročeni depoziti su činili 62,8%, dok su depoziti po viđenju činili 37,2% ukupnih depozita. U strukturi oročenih depozita, najveće učešće imali su depoziti ročnosti od tri mjeseca do jedne godine (50,3%) i depoziti ročnosti od jedne do tri godine (23,3%).

Depoziti stanovništva

Depoziti stanovništva su na kraju marta 2012. godine iznosili 1.034,0 miliona eura i na istom su nivou kao u prethodnom mjesecu. U odnosu na mart prethodne godine, depoziti stanovništva su ostvarili rast od 8,4%. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni depoziti su činili 68,5%, dok su depoziti po viđenju učestvovali sa 31,5%.

Krediti

Ukupni krediti banaka su na kraju marta tekuće godine iznosili 1.963,9 miliona eura, što  je za 1,1% više nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 6,1% niže nego u martu prethodne godine.

Koeficijent krediti/depoziti iznosio je 1,10 na kraju marta tekuće godine, i pogoršan je u odnosu na kraj prethodnog mjeseca (1,08), dok je poboljšan u odnosu na kraj marta 2011. godine (1,17).

Odnos kredita i depozita uvećanih za ukupno uzete pozajmice iznosio je 0,85 i pogoršan je u odnosu na prethodni mjesec, dok je poboljšan u odnosu na mart 2011. godine kada je ovaj odnos iznosio 0,86.

Krediti odobreni privredi i stanovništvu dominantna su kategorija u strukturi ukupnih kredita banaka sa 90,4% učešća, dok se preostalih 9,6% odnosilo na finansijske institucije, organizacije u javnom vlasništvu, inostrane firme, Opštu vladu i neprofitne organizacije.

Bankar.me / Bilten CBCG

Check Also

ECB danas podiže kamate: “Sigurna još dva povećanja”

Da li će i za koliko referentne kamatne stope biti ponovo podignute, Evropska centralna banka …

Leave a Reply

Your email address will not be published.