Tag Archives: Hipotekarna Banka

Ana Ristić, Direktorica marketinga Hipotekarne banke: “Teško je, ali i izazovno biti poslovna žena”

ana ristic hibp

Di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga u Hi­po­te­kar­noj ban­ci Ana Ri­stić u raz­go­vo­ru za „Dan” je ka­za­la da je još uvi­jek te­ško bi­ti po­slov­na že­na na Bal­ka­nu, ali da je iza­zov i sam po­ku­šaj da se u to­me uspi­je s ob­zi­rom na to da se ra­di o sre­di­ni u ko­joj že­na uži­va ve­li­ko po­što­va­nje …

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka podržala Institut za fiziku, astrofiziku i kosmologiju sa Cetinja

Foto_Dejan_KalezicDSC_8855

U sklopu svojih društveno odgovornih aktivnosti, Hipotekarna banka je danas potpisala ugovor o podršci Institutu za fiziku, astrofiziku i kosmologiju sa Cetinja. Ugovor su, u prostorijama Hipotekarne banke, potpisali osnivač Instituta, prof. dr Dragan Hajduković i glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović. Čuveni crnogorski naučnik, čija teorija o bipolarnosti …

Nastavi čitanje