Tag Archives: Hipotekarna Banka

Hipotekarna banka: Nova Premium kartica i nove funkcionalnosti mobilne aplikacije

premium

Crnogorski Telekom, u saradnji sa Hipotekarnom bankom, od danas korisnicima nudi uslugu mobilnog bankarstva. Svi sadašnji i budući korisnici Premium kartice, pored popusta do 30 odsto na preko 900 prodajnih mjesta u Crnoj Gori i kupovinu na rate,sada mogu koristiti i usluge mobilnog bankarstva kroz mobilnu aplikaciju – Premium program, ...

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka postala suvlasnik banjalučke “Nove banke”!

Crnogorska Hipotekarna banka AD Podgorica, zajedno sa grupom domaćih biznismena i postojećim akcionarima otkupila je 20,6 odsto akcija Nove Banke Banjaluka od slovenačkog Adriatik Fonda za ukupno 15 miliona KM, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba. U jednoj od najznačajnijih transakcija preuzimanja kontrolnog paketa u bankarskom sektoru Republike Srpske, pored crnogorske Hipotekarne ...

Nastavi čitanje

Hipotekarna banka ponudila stambene kredite

Hi­po­te­kar­na ban­ka po­nu­di­la je kli­jen­ti­ma kre­dit, od­no­sno po­dr­šku du­go­roč­nom kre­di­ti­ra­nju gra­đa­na za ku­po­vi­nu i re­kon­struk­ci­ju stam­be­nih obje­ka­ta. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra za po­slo­va­nje sa fi­zič­kim li­ci­ma Ni­ko­le Špa­di­je­ra je­dan od kre­di­ta Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj na­mi­je­njen je pod­sti­ca­nju opo­rav­ka stam­be­nog tr­ži­šta u Cr­noj Go­ri u iz­no­su od 2,5 mi­li­o­na ...

Nastavi čitanje