May 23, 2015 @ 6:42

Tag Archives: Državna revizorska institucija Crne Gore

Uspješno završen drugi krug Programa obuke unutrašnjih revizora u javnom sektoru

unnamed_2_0

Uspješnim polaznicima druge generacije programa obuke internih revizora u javnom sektoru Crne Gore danas su uručeni prestižni sertifikati Međunarodnog ovlašćenog instituta za javne finansije i računovodstvo CIPFA. Read More »

CBCG neće da joj DRI češlja sve izvještaje

CBCG

Centralna banka (CBCG) smatra da u izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj institucji (DRI) nije jasno precizirano u kojem obimu DRI može da sprovodi reviziju Centralne banke, te da se time narušava njena nezavisnost. Vrhovna monetarna insitucija, kojom rukovodi guverner Milojica Dakić, traži od skupštinskog Odbora za ekonomiju da razmotri njen predlog da se u postupku utvrđivanja predloga izmjena Zakona o DRI donesu rješenja kojim bi se revizija DRI o poslovanju CBCG uskladila sa rješenjima relevantnog zakonodavstva EU iz ... Read More »

Dabović predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore

skupstina-Crne-Gore

Poslanici Skupštine Crne Gore sinoć su imenovali Milana Dabovića za predsjednika Senata Državne revizorske institucije, a Nikolu Kovačevića za člana tog tijela. Prijedlog da Radule Žurić bude član Senata nije dobio potrebnu većinu u parlamentu. Read More »

DRI utvrdila da željeznička preduzeća neće moći da vraćaju kredite

zpcg

Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz neće moći da izmiruju kredite od ukupno 29 miliona eura za koje im je Vlada garantovala u 2010. i 2011. godini, utvrdila je Državna revizorska institucija. –DRI se na osnovu izvršene revizije nije mogla uvjeriti da će ŽICG i ŽPCG u potpunosti moći da izmiruju obaveze po osnovu odborenih kredita, ali ukazuje na značaj opšteg interesa koji je zastupljen u djelatnosti ovih privrednih društava – navodi se u izvještaju DRI o reviziji državnih garancija koje ... Read More »

DRI: Vlada mimo pravila žirirala za 215 miliona

Vlada_Crne_Gore

Garancije koje je Vlada izdala 2010. i 2011. godine KAP-u, Željezari i Pobjedi date su bez detaljnih analiza finansijskog položaja tih preduzeća i ekonomske održivosti programa restrukturiranja, kao i bez odgovarajuće procjene mogućih posljedica koje bi aktiviranje garancija imalo po državni budžet. Vlada je već platila jednu ratu za KAP od 23,4 miliona i kredit za Željazaru od 32,9 miliona i Pobjedu od 992.000 eura. To je konstatovala Državna revizorska institucija (DRI) u svom izvještaju kojim su obuhvaćene sve garancije ... Read More »

Dragiša Pešić mijenja Ivaniševića na čelu DRI

revizija

Na sjednici Senata Državne revizorske institucije (DRI), koja će se održati u četvrtak, član tog tijela Dragiša Pešić trebalo bi da bude izabran za vršioca dužnosti predsjednika Senata, saznaju „Vijesti“ . To mjesto ostalo je upražnjeno nakon što je prošle sedmice prvi čovjek vrhovne revizije Miroslav Ivanišević podnio ostavku zbog kompromitujućeg snimka. Read More »

Pred­stav­ni­ci KAP-a, Že­lje­za­re, ŽICG, ŽPCG i „Po­bje­de” od­bi­li da da­ju re­vi­zo­ri­ma sve pa­pi­re iz fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja

revizija

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ura­di­la je pre­li­mi­nar­ne iz­vje­šta­je ga­ran­ci­ja ko­je je Vla­da da­la Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma, Že­lje­za­ri, Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri, Že­lje­znič­kom pre­vo­zu i „Po­bje­di” i po­sla­la ih po­slo­dav­ci­ma da se iz­ja­sne o nji­ma, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. Read More »

Agencija za energetiku CG poslovala sa gubitkom

zavrsni racuni

Regulatorna agencija za energetiku Crne Gore, koja građanima i preduzećima određuje cijenu struju, prošlu godinu je poslovala sa gubitkom od 241.000 evra, ali ih to nije spriječilo da zaposlenima mjesečno u neto iznosu isplaćuje prosječno 1.551 evro, (tri puta više od crnogorskog prosjeka) da im odobrava stambene kredite, plaća kamate na kredite koje su sami uzeli od banaka, a učestvuje i u otplati glavnice. Read More »