Tag Archives: Državna revizorska institucija Crne Gore

CBCG neće da joj DRI češlja sve izvještaje

Centralna banka (CBCG) smatra da u izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj revizorskoj institucji (DRI) nije jasno precizirano u kojem obimu DRI može da sprovodi reviziju Centralne banke, te da se time narušava njena nezavisnost. Vrhovna monetarna insitucija, kojom rukovodi guverner Milojica Dakić, traži od skupštinskog Odbora za ekonomiju da …

Nastavi čitanje

DRI: Vlada mimo pravila žirirala za 215 miliona

Garancije koje je Vlada izdala 2010. i 2011. godine KAP-u, Željezari i Pobjedi date su bez detaljnih analiza finansijskog položaja tih preduzeća i ekonomske održivosti programa restrukturiranja, kao i bez odgovarajuće procjene mogućih posljedica koje bi aktiviranje garancija imalo po državni budžet. Vlada je već platila jednu ratu za KAP …

Nastavi čitanje

Dragiša Pešić mijenja Ivaniševića na čelu DRI

Na sjednici Senata Državne revizorske institucije (DRI), koja će se održati u četvrtak, član tog tijela Dragiša Pešić trebalo bi da bude izabran za vršioca dužnosti predsjednika Senata, saznaju „Vijesti“ . To mjesto ostalo je upražnjeno nakon što je prošle sedmice prvi čovjek vrhovne revizije Miroslav Ivanišević podnio ostavku zbog …

Nastavi čitanje

Pred­stav­ni­ci KAP-a, Že­lje­za­re, ŽICG, ŽPCG i „Po­bje­de” od­bi­li da da­ju re­vi­zo­ri­ma sve pa­pi­re iz fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja

Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja ura­di­la je pre­li­mi­nar­ne iz­vje­šta­je ga­ran­ci­ja ko­je je Vla­da da­la Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma, Že­lje­za­ri, Že­lje­znič­koj in­fra­struk­tu­ri, Že­lje­znič­kom pre­vo­zu i „Po­bje­di” i po­sla­la ih po­slo­dav­ci­ma da se iz­ja­sne o nji­ma, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra.

Nastavi čitanje