Tag Archives: Bjelasica Rada Bijelo Polje

Eurofond može i da izgubi Radu

Bjelopoljska fabrika mineralne vode “Bjelasica Rada” mora ponovo da počne da radi, izjavio je juče nakon sastanka sa radnicima tog preduzeća potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović najavljujući pokretanje programiranog stečaja.

Nastavi čitanje

“Bjelasica Rada” i dalje ne radi

Rad­ni­ci bje­lo­polj­ske fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de AD „Bje­la­si­ca Ra­da“, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Euro­fond, i da­lje če­ka­ju da ih po­zo­vu na po­sao. Ka­ko za DAN ka­že pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Mi­raš Jok­si­mo­vić, dio fa­bri­ke se tre­nut­no re­konstru­i­še zbog če­ga su rad­ni­ci upu­će­ni ku­ća­ma.

Nastavi čitanje

Rada u gubitku 2,3 miliona

Fabrika mineralne vode Bjelasica Rada završila je prošlu godinu sa gubitkom od 2,33 miliona eura, skoro četiri puta većim nego na kraju 2013, pokazuju podaci iz izvještaja objavljenog na sajtu Montenegroberze. Poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra iznosili su 755,9 hiljada eura i bili su 23 odsto manji nego u …

Nastavi čitanje

Umjesto u “Coca Colu”, radnici bjelopoljske “Bjelasice Rade” ispred kapija fabrike, bez zarada

Za­po­sle­ni u fa­bri­ci mi­ne­ral­ne vo­de Bje­la­si­ca Ra­da pro­te­sto­vali su da­nas is­pred ka­pi­ja fa­bri­ke. Pred­sjed­nik sin­di­ka­ta bje­lo­polj­ske fa­bri­ke Mi­raš Jok­si­mo­vić ka­zao je da su rad­ni­ci na­tje­ra­ni na ovaj ko­rak, jer im je iz me­nadž­men­ta ju­če ka­za­no da ne tre­ba da do­la­ze na po­sao.

Nastavi čitanje

Telekom dobio novi Odbor direktora

Na danas održanoj vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, izabran je novi sastav Odbora direktora kompanije. Članovi su Janos Szabo, Susanne Krogmann, Michael Frank, Jovica Gjorgjeski i Tripko Krgović, a oni će funkciju člana Odbora direktora obavljati do redovne godišnje Skupštine akcionara.

Nastavi čitanje