Tag Archives: Bjelasica Rada Bijelo Polje

Eurofond može i da izgubi Radu

Bjelopoljska fabrika mineralne vode “Bjelasica Rada” mora ponovo da počne da radi, izjavio je juče nakon sastanka sa radnicima tog preduzeća potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović najavljujući pokretanje programiranog stečaja.

Nastavi čitanje

“Bjelasica Rada” i dalje ne radi

Rad­ni­ci bje­lo­polj­ske fa­bri­ke mi­ne­ral­ne vo­de AD „Bje­la­si­ca Ra­da“, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Euro­fond, i da­lje če­ka­ju da ih po­zo­vu na po­sao. Ka­ko za DAN ka­že pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Mi­raš Jok­si­mo­vić, dio fa­bri­ke se tre­nut­no re­konstru­i­še zbog če­ga su rad­ni­ci upu­će­ni ku­ća­ma.

Nastavi čitanje