Podgorica ne duguje KAP-u tri miliona

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu Privrednog suda prema kojoj je Glavni grad Podgorica trebalo da isplati Kombinatu aluminijuma u stečaju naknadu od 3.063.180 eura za oduzete nepokretnosti, bez sprovođenja postupka eksproprijacije, po tržišnoj cijeni sa zakonskom kamatom, počev od 15. maja 2018. do dana isplate. Riječ je o ukupno 5.374 kvadrata koji su bili sastavni dio više katastarskih parcela u rejonu Stare varoši Drpe Mandića, oko zgrade Lepa Kata.

Presudu je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavao sudi ja Ramo Striković, a u kojem su bile sutkinje Marijana Pavićević i Katarina Đurđić, izvjestilac u predmetu. Tužilac KAP u stečaju, prethodno je tužio državu, odnosno Ministarstvo finansija i Glavni grad Podgoricu, a sudi ja Privrednog suda Bor janka Zogović odlučila polovinom maja 2018. da samo drugotuženi isplati navedenu naknadu. Protiv presude žalili su se i tužilac i drugotuženi, a Privredni sud će u sporu sad morati ponovo da odlučuje. Viša sudska instanca utvrdila je da je žalbama osnovano ukazano da u prvostepenom sudskom postupku nijesu utvrđene sve činjenice od značaja za ostvarenje prava na navedenu naknadu, niti u tom pravcu prvostepena presuda ima valjanih razloga zbog čega je zasnovana na bitnoj povredi odredaba parničnog postupka.

Ostala je neutvrđena bitna činjenica čijim radnjama je predmetno zemljište privedeno namjeni, a što je od značaja za osnovanost tužbenog zahtjeva, navodi se u novoj presudi.
Apelacioni sud je utvrdio i da nije utvrđena ni činjenica da li je sporno zemljište privedeno namjeni u skladu sa DUP-om i kako je prema tom planskom dokumentu određena namjena objekata već izgrđenih na predmetnom zemljištu.

Vještak geometar je u nalazu i mišljenju utvrđivao šta čini urbanističku parcelu uz stambenu zgradu Lepa Kata prema izvodu iz DUP-a iz 1995. godine, ali se nije izjasnio u pogledu navedene činjenice.
Osnovani su bili i žalbeni navodi Glavnog grada da Privredni sud nije pravilno utvrdio činjenice u pogledu visine dosuđene naknade na ime faktičke eksproprijacije, a što je osporavao i u prvostepenom postupku.

Prema presudi, drugotuženi Glavni grad će na ime troškova postupka tužiocu KAP-u, u roku od osam dana od pravosnažnosti presude, morati da isplati 28.268,75 eura, dok će KAP prvotuženoj državi nadoknaditi troškove postupka u iznosu od 12.250 eura.

(Cijeli tekst u Vijestima)

Check Also

Vučelić: Luka Bar izolovana u odnosu na glavne centre distribucije na Mediteranu

Luka Bar je izolovana u odnosu na glavne centre distribucije na Mediteranu i na čvorišta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *