Luka Kotor kažnjena zbog zloupotrebe dominantnog položaja

Viši sud za prekršaje kaznio je Luku Kotor sa 27.249 eura zbog zloupotrebe dominantnog položaja koju je Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila 2016. godine.

Agencija za zaštitu konkurencije objavila je i da je Sud bivšem izvršnom direktoru Luke Kotor Vasiliju Kusovcu izrekao novčanu kaznu od 1.000 eura.

“Viši sud za prekršaje meritorno je odlučio na način što je uvažio žalbu Agencije za zaštitu konkurencije, te preinačio rješenje Suda za prekršaje i okrivljene Luku Kotor i Vasilija Kusovca iz Kotora, kao odgovornog lica u pravnom licu, za radnju činjenično opisane u izreci pobijanog rješenja, oglasio krivim za prekršaj iz čl. 67 st. 1 tač.2 i st.2 u vezi st.1 tač.2 Zakona o zaštiti konkurencije”, saopšteno je iz Agencije.

Iz Luke Kotor su kazali da su Vrhovnom državnom tužilaštvu uputili predlog za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv rješenja Višeg suda za prekršaje.

“Napominjemo da Luka Kotor poštuje i striktno primjenjuje odluke nadležnih državnih organa i institucija, kao i pozitivne propise Crne Gore, naročito od dolaska novog menadžemanta. Takođe, poznato je i da se Luka Kotor nalazi na bijeloj listi poreskih obveznika,što govori o posvećenosti zakonitom poslovanju i uvažavanju i redovnom izvršavanju obaveza prema državi, koja je i jedan od vlasnika našeg akcionarskog društva”, rekao je “Vijestima” novi izvršni direktor Luke Kotor Branko Kovačević.

Agencija je 25. oktobra 2016. godine donijela rješenje i utvrdila da Luka Kotor ima dominantan položaj na relevantnom tržištu pružanja lučkih usluga-pilotaže, na relevantnom geografskom tržištu akvatorijuma luke Kotor – Opštine Kotor.

Utvrđeno je da je Luka Kotor zloupotrijebila dominantni položaj iz člana 15 Zakona o zaštiti konkurencije, kojom se sprječava, ograničava ili narušava konkurencija na relevantnom tržištu lučkih usluga – pilotaže, na relevantnom geografskom tržištu akvatorijuma luke Kotor, na način što je 7. jula 2015. odbila prihvat pomorskoj agenciji BWA -motorne jahte Alfa nero u luci Kotor, zbog izbora preduzeća Boka

Pilot za pružanje usluge pilotaže u luci Kotor te ograničavanjem pružanja drugih lučkih usluga.

“Na taj je način jasno utvrdila svoju poslovnu politiku i spriječila i ograničila razvoj konkurencije za usluge pilotaže u okviru akvatorijuma luke Kotor”, navodi se u rješenju.

Luci Kotor je rješenjem zabranjeno svako buduće postupanje kojim bi mogla spriječiti, ograničiti ili narušiti konkurenciju zloupotrebom dominantnog položaja na opisani način, kao i po drugom osnovu koji nije u vezi sa predmetom lučke usluge.

Preduzeću je naloženo da utvrdi nediskriminacione uslove poslovanja sa potencijalnim korisnicima lučkih usluga, odnosno usluge pilotaže na jasan i transparentan način, tako što će: obavijestiti pomorske Agencije, odnosno brodare o pravu nezavisnog i slobodnog odabira privrednog subjekta koji pružaju lučke usluge pilotaže u luci Kotor po jednakoj i nediskriminacionoj osnovi; obavijestiti pomorske Agencije, odnosno brodare da Luka nema ekskluzivno pravo obavljanja usluge pilotaže, te da ostale usluge koje pruža nijesu i ne mogu biti u direktnoj vezi sa uslugama pilotaže, naročito u smislu ugovaranja uslova i cijene za predmetne usluge odvojeno i/ili zajedno sa uslugom pilotaže.

Luci je naloženo i da kontinuirano obavještavati Agenciju za zaštitu konkurencije u naredne dvije godine, najmanje dva puta tokom godine, od donošenja ovog rješenja o primljenim zahtjevima pomorskih agenata za obavljanje usluge pilotaže u luci Kotor, te dostavljati pregled prihvaćenih i izvršenih zahtjeva, kao i komercijalnih uslova pružene usluge.

U izvještaju o radu za 2016. godinu, Agencija je navela da je Luka Kotor u svemu postupila po naloženim mjerama iz rješenja, ali i da je Sud za prekršaje odbacio prekršajni zahtjev Agencije. Agencija je podnijela žalbu na to rješenje Višem Sudu za prekršaje Crne Gore, koji je žalbu uvažio, ukinuo rješenje prvostepenog Suda za prekršaje i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje.

Vijesti

Check Also

Sekulić: Vlada cijenom struje vodi računa o najugroženijima i racionalnoj potrošnji

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić u intervjuu portalu CdM tvrdi da odlukom o ukidanju naknade (za …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *