Cash flow – upravljanje tokovima novca, ključni faktor uspjeha preduzeća

Cash flow se bavi tokovima, koji novac dovode u preduzeće i tokovima, koji novac odvode iz preduzeća.

U našoj poslovnoj praksi ovaj aspekt se često smatra sporednim. Međutim, u zapadnom svijetu, a naročito u SAD, važi mišljenje da su novčani tokovi, kao krvotok preduzeća, kao i njihovo planiranje, presudni za poslovanje.

Kada preduzeće započinje saradnju sa novim poslovnim partnerom ili sprovodi monitoring postojećih poslovnih partnera, jedna od osnovnih aktivnosti jeste provera broja dana nelikvidnosti. Ako dobijeni podaci pokažu da postoji izvjestan broj dana nelikvidnosti uparen sa iznosom za koji je račun poslovnog partnera ili potencijalnog partnera bio bio blokiran, to je ozbiljan signal da je saradnja u zoni rizika i da treba detaljnje sagledati situaciju i sve ostale pokazatelje. Nelikvidnost pokazuje da posmatrano preduzeće nije u određenom momentu imalo raspoložive gotovine za namirenje svojih dospjelih obaveza i zato je sagledavanje Cash flow-a od izuzetnog značaja za preduzeće.

Korisnu vrijednost informacija povezanih sa Cash flow-om, pored ovih o poslovnim partnerima (kupci/dobavljači) prepoznaju i:

– Zaposleni-redovna isplata zarada;

– Menadžeri-profitablnost, isplata bonusa;

– Država-naplata poreza i ostalih obaveza;

– Banke-redovna otplata kreditnih obaveza i otplatni kapacitet za nove plasmane;

– Vlasnici-isplata dividendi, povraćaj ostvarenog prinosa na uloženi kapital, procjena vrijednosti preduzeća pošto se često u ovoj proceni koriste Cash flow multiplikatori;

Šta je Cash Flow IZVJEŠTAJ?

Cash Flow izvještaj je prikaz priliva i odliva novca u određenom periodu. U suštini, Cash flow se bavi tokovima, koji novac dovode u preduzeće i tokovima, koji novac vode iz preduzeća.

Kod nas se izrazi “Tokovi gotovine”, “Novčani tokovi”, “Priliv i odliv novca“  ponekad koriste kao sinonimi za izraz “Cash Flow”,  međutim, samo značenje pojma Cash Flow je prihvaćeno, nedvosmisleno jasno i razumnjivo, te se u praksi najviše i koristi, iako porijeklo vodi iz engleskog jezika.

Izvještaj o novčanim tokovima dobija na značaju od 60-ih godina prošlog vijeka. Bilans stanja i Bilans uspjeha ne mogu da zamijene izvještaje o novčanim tokovima, koji predstavljaju osnov za  procjenu i kontrolu likvidnosti, ali i solventnosti (likvidnosti na dug rok)  i rentabilnosti (opravdanosti ulaganja) preduzeća.

Cash flow punu afirmaciju dobija 90-ih godina prošlog vijeka.

 

Postoje dvije metode za sastavljanje Cash Flow izvještaja: direktna i indirektna.

Direktna metoda je propisana zakonom i preduzeća u Srbiji koja imaju obavezu da u okviru Završnog računa  predaju i Cash Flow izvještaj, moraju da koriste direktnu metodu.

Indirektna metoda se najčešće koristi u praksi, jer je brza i jednostavna.

Cash flow izvještaj ima tri osnovna dela:

– Cash flow operativnih (poslovnih) aktivnosti;

– Cash Flow finansijskih aktivnosti;

– Cash flow investicionh aktivnosti;

Operativni novčani tok se računa različito po osnovu direktne i indirektne  metode, ali je  krajnji rezultat isti;

U najkraćem, direktna metoda prikazuje Cash flow operativnog nivoa tako što polazi od novčanih pozicija iz Bilansa Uspjeha (Prihod/Rashod) i koriguje ih promjenama na pozicijama iz Bilansa stanja prikazanim na  početku i na kraju obračunskog perioda.

Cash flow izvještaj za operativne aktivnosti, po indirektnoj metodi, kreće od Bilansa stanja, odnosno, Neto rezultata i koriguje poziciju sa svim nenovčanim prilivima i odlivima, prilivima i odlivima, koji pripadaju Cash Flow finansijskih aktivnosti ili Cash flow investicionih aktivnosti i dodavanjem ili oduzimanjem operativnih stavki Bilansa stanja (Kupci, Dobavljaci, Zalihe itd.)

Izvještaji iz Finansijskog i Investicionog novčanog toka su isti po osnovu obe metode;

UPRAVLJANJE tokovima gotovine-planiranje Cash flow-a i aktivnosti koje utiču na Cash flow

Za mala preduzeća, preduzeća iz mikro segmenta i preduzetnike upravljanje Cash flow-om ima veliku važnost i stoga instrumenti i alati, koji se koriste u ovu svrhu dobijaju prednost u odnosu na Cash flow Izvještaje, koji su zakonska obaveza za srednja i velika preduzeća.

U našoj poslovnoj praksi često se možemo sresti sa zanemarivanjem upravljanja novčanim tokovima i ovaj aspekt se često smatra sporednim. Međutim, u zapadnom svijetu, a naročito u američkom području važi mišljenje da su novčani tokovi, kao krvotok preduzeća, kao i njihovo planiranje, presudni za poslovanje.

Prilikom planiranja Cash flow upotrebljavaju se i sljedeći pojmovi:

– Početno stanje gotovine;

– Krajnje stanje gotovine;

– Promjena stanja gotovine;

– Slobodna novčana sredstva;

Primjer tabele za praćenje i planiranje gotovine

Kada govorimo o upravljanu Cash Flow-om, dajemo odgovor na sljedećih osam pitanja:

– Odakle je novac dolazio (predhodni priliv novca +);

– Kada je novac dolazio? (Prihod nije uvjek priliv-odloženi rokovi naplate);

– Za šta je novac upotrebljen (prethodni odliv novca -);

– Kada je novac odlazio? (Rashod nije uvek odliv-odloženi rokovi plaćanja)

– Odakle će novac doći (budući priliv novca +);

– Kada će novac doći na račun? (planirano vreme priliva+);

– Za šta će novac biti upotrijebljen (budući odliv novca -);

– Kada će novac otići sa računa? (planirano vreme odliva-);

Na osnovu ovog tabelarnog sagledavanja menadžer (Vlasnik) donosi odluke koje se tiču:

– Nivoa poslovnih aktivnosti (rast-nastup na novim tržištima, novi proizvodi/održavanje poslovnih aktivnosti na istom nivou/ smanjenje obima poslovnja-fokusiranje samo na pojedine kanale prodaje, sužavanje asortimana, smanjenje broja zaposlenih);

– Izvora finansiranja (zaduživanja kod Banaka, sopstveni izvori, promjene u vlasničkom kapitalu);

– Investiranja (nabavka osnovnih sredstava/iznajmljivanje/remont postojećih mašina itd);

Neke od aktivnosti, koje mogu da se sprovedu u cilju postizanja željenog novčanog toka, ali i generisanja slobodnih novčanih sredstava tiču se:

– Procenta bruto marže;

– Operativnih troškova;

– Broja dana naplate od kupaca;

– Broja dana zadržavanja zaliha, ubrzan obrt;

– Broja dana plaćanja dobavljačima;

– Ulaganja u osnovna sredstva;

Mora se imati u vidu da nije moguće istovremeno sprovesti sve aktivnosti u cilju povećanja slobodnog novca, jer su po svojoj suštini kontradiktorne  (npr. Ukoliko se preduzeće opredijeli za povećanje procenta bruto marže, ne može očekivati i ubrzan obrt zaliha).

Možemo se sresti sa velikim brojem preduzeća kod kojih je u Bilansu stanja iskazana Dobit, ali nisu u stanju da servisiraju svoje obaveze u skladu sa rokovima dospijeća.

Bilans uspjeha je razlika Prihoda i Rashoda i kao takav pozitivan rezultat utiče na pozitivan rezultat u Bilansu stanja, ali kada je Cash Flow kao razlika Priliva i Odliva gotovine u istom vremenskom periodu negativna, zaključujemo da je upravljanja tokovima gotovine zatajilo.

Biljana Lazarević, “Casa Forte”

Izvor: Ekonomski online

Check Also

Nafta dodatno pojeftinila zbog neočekivanog rasta američkih zaliha

Cijene nafte danas su pale na međunarodnim tržištima u kontekstu neočekivanog rasta američkih zaliha, podatka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *