Glavni grad i “Uniprom KAP” razmjenjuju zemljište: Kreće izgradnja 50 miliona vrijednog kolektora

Odbornici podgoričkog parlamenta bi trebalo da na sjutrašnjoj sjednici da raspravljaju o predlogu za razmjenu zemljišta između Glavnog grada i kompanije “Uniprom KAP”, vlasništvo biznismena Veselina Pejovića. U slučaju da odbornici daju zeleno svjetlo, u što niko ne sumnja, to bi bio posljednji formalni uslov da konačno krene izgradnja 50 miliona eura vrijednog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Dajbabe – KAP – Botun. Parcele koje su predmet razmjene se nalaze u neposrednoj blizini i pripadaju istom zahvatu DUP-a.

Dugo najavljivana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ulazi u završnu fazu.

O prijeko potrebnom kolektoru za prečišćavanje otpadnih voda se priča već 15 godina, ali se, do sada, praktično ništa nije uradilo da dođe do realizacije ovog projekta.

U pitanju je najznačajniji ekološki projekat u istoriji Podgorice, budući da je Glavni grad neslavni primjer jer jedini od svih glavnih gradova Evrope nema adekvatno riješeno prečišćavanje otpadnih voda. Postojeći kolektor je izgrađen prije gotovo 40 godina i projektovan je za svega 60.000 stanovnika. Sada Podgorica ima 250.000 stanovnika i ne baš adekvatne ekološke navike svojih građana i privrede.

Država i Glavni Grad su već obezbijedili novac za izgradnju kolektora preko povoljnog kreditnog aranžmana sa Njemačkom razvojnom bankom (KFW). Tako da bi se nakon očekivanog zelenog svjetla Skupštine Glavnog grada, moglo vrlo brzo okončati tenderska procedura, a zatim u najkraćem roku i pokrenula izgradnja ovog složenog postrojenja.

Izgradnjom novog postrojenja, gasi se postojeći kolektor i istovremeno oslobađa zemljište površine od 100.000 m2 čija će vrijednost zajedno sa naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, predstavljati ulog Glavnog grada za realizaciju ove investicije

Zašto je potrebno zemljište KAP-a

Kako nam je saopšteno iz Glavnog grada, tokom izrade studija za kolektor i sistema za inseneraciju mulja, od kredibilnih njemačkih kompanija konkretizovana je lokacija za pripremu i za izgradnu kompletnog sistema.

“Studije su pokazale da imovina Glavnog grada nije dovoljna za najracionalniju i održivu gradnju navedenih sistema, zbog čega je kao uslov od strane Njemačke razvojne banke (KFW) postavljena zamjena ili kupovina zemljišta sa vlasnikom predmetne urbanističke parcele, kako bi mogao da se potpiše ugovor o finansiranju i stvore realne pretpostavke za dobijanje bespovratnih sredstava. Glavni grad je, racionalno vodeći računa o interesima svih građana obezbijedio postupak za koji tvrdimo da je ekonomski povoljniji i umjesto kupovine i izdvajanja velikih novčanih sredstava, obezbijedio adekvatnu lokaciju za zamjenu sa kompanijom “Uniprom”, kazali su iz Glavnog grada.

Dakle, Glavni grad je sa kompanijom “Uniprom”, predložio gradskom parlamentu zamjenu parcela koje se nalaze u neposrednoj blizini u zahvatu istog Detaljnog urbanističkog plana(DUP).

“Tako da na jednoj od dvije lokacije koje je dobio “Uniprom” prilikom razmjene, na osnovu aktuelnog DUP-a, nije predviđena gradnja objekta, već taj lokalitet služi kao zaštitni zeleni pojas, a Glavni grad je za uzvrat dobio lokaciju na kojoj će se graditi kolektor. Pored kreditnog aranžmana sa KFW bankom, u Glavnom gradu očekuju  i bespovratna milionska sredstva od Zapadnobalkanskog investicionog fonda”, poručuju iz Glavnog grada.

Predlogu se, za sada, usprotivila opoziciona URA, tvrdeći da je riječ o favorizaciji kompanije “Uniprom“.

Razmjena zemljišta i brojke

U Predlogu odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada i “Uniproma” za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, taksativno se navodi koje parcele i pod kojim uslovima će biti zamijenjene.

“Privredna društva „Uniprom“ d.o.o. Nikšić i „Uniprom KAP“ d.o.o. Podgorica, prenose u svojinu Glavnom gradu – Podgorici zemljište ukupne površine 75.110 metara u Botunu i Dajbabama. Na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretnosti br. 02-1188/2 od 21. marta 2017.godine, koji je sačinila Uprava za nekretnine, vrijednost ovog zemljišta utvrđena je u ukupnom iznosu od 1.074.073 eura (14,30 eura/m2)”, piše u Predlogu odluke dostavljene Portalu Analitika.

Shodno dokumentu, kompanija “Uniprom” je preuzela obavezu da, prije zaključivanja ugovora sa Glavnim gradom, ovo zemljište oslobodi svih tereta i ograničenja, kao i da okončaju postupak pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, u skladu sa zakonom.

“Na ime naknade za nepokretnosti iz ove odluke, Glavni grad prenosi u svojinu privrednim društvima „Uniprom“d.o.o. Nikšić i „Uniprom KAP“d.o.o. Podgorica zemljište ukupne površine 9.097 metara kvadratnih, koje predstavlja urbanističku parcelu broj 18, namjene: industrija i skladišta, koju čine katastarske parcele  broj 45/2, iz ln br. 456 KO Botun; 1343/11, 1342/3 i 1341/2 iz ln broj 3734 KO Dajbabe”, piše u Predlogu odluke.

Na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretnosti br. 13-460/17-94 od  24. marta 2017. godine koji je sačinila Komisija za procjenu vrijednosti zemljišta i objekata Glavnog grada, utvrđena je vrijednost ovog zemljišta u ukupnom iznosu od 836.924 eura ili 92 eura po metru kvadratnom.

“Nastala razlika u vrijednostima nepokretnosti koja iznosi 237.149  eura u korist navedenih privrednih društava, regulisaće se na sledeći način:  Glavni grad – Podgorica prenosi u svojinu privrednim društvima „Uniprom“d.o.o.Nikšić i „Uniprom KAP“d.o.o. Podgorica, zemljište ukupne površine 90.058m2, koje predstavlja dio urbanističke parcele br. 1, namjene: industrija u zahvatu DUP-a „Industrijska zona KAP“ u Podgorici, označeno katastarskim parcelama broj: 1390/18, 2931/6, 2922/5, 2922/7, 2922/8, 2922/9, 1085/2, iz Lista nepokretnosti br. 54 KO Dajbabe, upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica; 1343/122, 1310/8, 2866/2, 2866/3, 1309 iz Lista nepokretnosti  broj 56 KO Dajbabe upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica; 1343/123, 1320/5, 1318/5, 1133/21, 1133/22, 1133/23, 1113/4, 1113/5, 1086/3, 1089/4 iz Lista nepokretnosti broj 3734 KO Dajbabe, upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica;  45/22, 37/2, 1079/3, 73/6, 1078/10, 1078/11, 27/15, 23/9 iz Lista nepokretnosti broj 456 KO Botun, upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica;  1079/8, 1078/12 iz Lista nepokretnosti broj 157 KO Botun, upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica;  27/9 i 27/13 iz Lista nepokretnosti broj 154 KO Botun,  upisane sa pravom raspolaganja na Glavni grad – Podgorica”, navodi se u Predlogu odluke.

Na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti nepokretnosti br. 02-1188/2 od 21. marta 2017. godine, koji je sačinila Uprava za nekretnine, vrijednost ovog zemljišta utvrđena je u ukupnom iznosu od 1.215.783 eura ili 13,50 eura po metru kvadratnom.

“Razlika u iznosu od 237.149 eura predstavlja uplatu dijela naknade za ovo zemljište od strane privrednih društava „Uniprom“ d.o.o. Nikšić i „Uniprom KAP“ d.o.o. Podgorica, radi dokompletiranja urbanističke parcele br.1 u zahvatu  DUP-a „Industrijska zona KAP“ u Podgorici. Preostali dio predmetne naknade u iznosu od 978.634,00 eura privredna društva „Uniprom“ d.o.o. Nikšić i „Uniprom KAP“ d.o.o. Podgorica su dužna da uplate Glavnom gradu – Podgorici najkasnije do kraja 2019. godine, nakon čega stiču pravo na uknjižbu ovog zemljišta kod nadležnog organa, a u suprotnom odriču se prava na povraćaj svih sredstava uplaćenih po osnovu ovog člana”, zaključuje se u Predlogu odluke dostavljenoj Portalu Analitika.

Novi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom dugom 40 kilometara,  projektovan je za 275.000 stanovnika i treba da zadovolji potrebe Glavnog grada u narednih 30 godina. Njime će se riješiti problem komunalnih otpadnih voda i zbrinuti obrađeni mulj, a Glavni grad će konačno dobiti ekološku zaštitu kakvu posjeduju evropske prijestonice.

Check Also

Prva emisija obveznica Srpske od 200 miliona eura emitovana na Bečkoj berzi

Prva emisija obveznica Republike Srpske od 200 miliona eura emitovana je u četvrtak na Bečkoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *