Raspisan javni poziv: Plaćanje poreskog duga na 60 rata

Ministarstvo finansija objavilo je javni poziv poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram duga.

Pozvana su sva zainteresovana preduzeća i građani, koji imaju neplaćena poreska potraživanja dospjela za plaćanje, da podnesu zahtjev za reprogram.

Predmet reprograma poreskog potraživanja mogu biti sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika, nastala po osnovu poreza na dobit preduzeća, dohodak građana, dodatu vrijednost, promet nepokretnosti, doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, Fondu rada i koncesionih naknada.
Poreska i neporeska potraživanja koja dospiju za plaćanje nakon 15. februara smatraju se tekućim obavezama koje su poreski dužnici dužni da izmiruju u periodu reprograma u zakonom propisanim rokovima navedeno je u pozivu.
Predmet reprograma ne može biti dug preduzeća nad kojim je otvoren stečaj, osim ako je usvojen plan reorganizacije, kao ni dužnici kojima je već odobren reprogram, u skladu sa propisima o državnoj pomoći.

Zahtjev se podnosi centrali Poreske uprave, na propisanom obrascu, u roku od 45 dana od objavljivanja poziva, odnosno najkasnije do 1. aprila, a obrazac zahtjeva je dostupan je na internet stranici PU.

Reprogram može da bude odobren u najviše u 60 jednakih mjesečnih rata.

Minimalni iznos mjesečne rate za građane koji ne obavljaju privrednu djelatnost je 50 eura, preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu 70, za one koji plaćaju obaveze prema stvarnom dohotku 100, preduzeće koje ima do pet zaposlenih 100, od šest do 50 zaposlenih 500 eura, a preko 50 zaposlenih hiljadu eura.
Poreski dužnik kome se odobri reprogram dužan je da jednokratno uplati 10 odsto od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu u roku od 90 dana od donošenja rješenja. O zahtjevu se odlučuju u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Ukoliko poreski dužnik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja ne uplati jednokratnu uplatu u utvrđenom roku, ne uplati tri mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu ili kasni više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda, poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu. U tom slučaju potraživanje će biti uvećano za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka, a poreski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja. Poreskom dužniku koji izmiri dug u rokovima i na način koji bude utvrđen rješenjem o reprogramu, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka.

Check Also

Prva emisija obveznica Srpske od 200 miliona eura emitovana na Bečkoj berzi

Prva emisija obveznica Republike Srpske od 200 miliona eura emitovana je u četvrtak na Bečkoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *